ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 152.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 152.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ AΠΟΦΑΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου εκτιμώμενης αξίας 725.806,46 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), (CPV 45210000-2 "Εργασίες κατασκευής κτιρίων")

 

Περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί η Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μήλου.

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής
για την μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί η Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μήλου.»

 

 ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Ανατρεπόμενου Φορτηγού για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής για την προμήθεια Ανατρεπόμενου Φορτηγού για τη κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ, προϋπολογισμού
49.600,00€ (σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ) ενδεικτικά,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τη
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ, προϋπολογισμού
25.407,60€ (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μήλου

«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την
προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για τη κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του Δήμου Μήλου, προϋπολογισμού 140.195,10 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ « Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία) »

 Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)

 

Περισσότερα...

Ανακοίνωση για κλήρωση μελών επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο «Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)»

Ανακοίνωση για κλήρωση μελών επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο

«Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)»

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)»

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «συντήρησης οχηµάτων του Δήµου Μήλου»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  «συντήρησης οχηµάτων του Δήµου Μήλου

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Προμήθεια και τοποθέτηση νέας δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 2000μ3 στον Άγιο Ιωάννη

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Προμήθεια και τοποθέτηση νέας δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 2000μ3 στον Άγιο Ιωάννη

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου Μήλου: Προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Βιομηχανικού δαπέδου στη χερσαία ζώνη λιμένα Αδάμαντα» προϋπολογισμού μελέτης 84.320,00 ευρώ (

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου  Μήλου:
Προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Βιομηχανικού δαπέδου στη χερσαία ζώνη λιμένα Αδάμαντα»  προϋπολογισμού μελέτης 84.320,00 ευρώ (με  Φ.Π.Α 24%)

Περισσότερα...

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου Μήλου:
Προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Βιομηχανικού δαπέδου στη χερσαία ζώνη λιμένα Αδάμαντα» προϋπολογισμού μελέτης 84.320,00 ευρώ (με Φ.Π.Α 24%)

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα – Πλάκες – Τρυπητή - Τριοβάσαλος –Πέρα Τριοβάσαλος (Β’ Φάση)», με προϋπολογισμό 550.000,00 Ευρώ.

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο

«Κατασκευή εξωτερικού  δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα –  Πλάκες – Τρυπητή - Τριοβάσαλος –Πέρα Τριοβάσαλος (Β’ Φάση)», 

με προϋπολογισμό 550.000,00 Ευρώ.

Περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα – Πλάκες – Τρυπητή - Τριοβάσαλος –Πέρα Τριοβάσαλος (Β’ Φάση)», με προϋπολογισμό 550.000,00 Ευρώ.

Περίληψη διακήρυξης Διαγωνισμού για το έργο

«Κατασκευή εξωτερικού  δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα –  Πλάκες – Τρυπητή - Τριοβάσαλος –Πέρα Τριοβάσαλος (Β’ Φάση)»,

με προϋπολογισμό 550.000,00 Ευρώ.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής δημοπρασίας για την «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα – Πλάκες – Τρυπητή – Τριοβάσαλος –Πέρα Τριοβάσαλος (Β’ Φάση)».

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής δημοπρασίας για την «Κατασκευή εξωτερικού  δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα –  Πλάκες – Τρυπητή – Τριοβάσαλος –Πέρα Τριοβάσαλος (Β’ Φάση)».

Περισσότερα...

Οικοδομικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φέροντα οργανισμού Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα Δήμου Μήλου

Τίτλος Έργου: «Οικοδομικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φέροντα οργανισμού Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα Δήμου Μήλου».

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εκτιμώμενης αξίας 138.796,26 Ευρώ

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΦΑΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Π Υ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΑΥ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Τεχνική Έκθεση

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με ΑΔΑΜ

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ

3Κ Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΑΚΟΠΕΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΑΚΟΠΕΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

Φανερός , προφορικός , πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού

Ανακοινώνεται ότι την 13/06/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα από 10.00π.μ. έως

11.15π.μ. θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου,

φανερός , προφορικός , πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος

αιγιαλού...

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Περισσότερα...

Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Μήλου

Διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Μήλου σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μήλου.

Περισσότερα...

Προμήθεια χημικού υλικού για το Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Μήλου

Διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια χημικού υλικού για το  Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Μήλου σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μήλου.   

Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ

Περισσότερα...

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 24/07/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. οικ. ΣΥΡ 1302

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

 

 

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθ. «ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/ 09.04.2015 τεύχος Β’)» καθώς και την τροποποίησή της «ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728Β΄ ΕΞ2015/12-05-2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’).

2. Το υπ’ αρ. ΔΔΠ0007650ΕΞ2015 750Β΄/21-05-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας.

3. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 "Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 285/Α/2001).

4. Τα άρθρα 30 και επόμενα του Δ/τος 1112-11-1929 (399Α) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων».

5. Το υπ’ αρ. 6047/18-06-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου με το οποίο ορίστηκαν τα μέλη των Επιτροπών Διενέργειας.

6. Τη σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευομένων περιοχών του Υπουργείου Π.Α.Π.ΕΝ. σε εκτάσεις των ακτών του Δήμου Μήλου, βάσει του εγγράφου με αρ.πρωτ. 20874/939/29-6-2015.

7. Το υπ΄αριθμόν πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ /175403/104332/6611/2201/30-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Εφορείας Αρχαιοτήτων και Κλασσικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας & Μουσείων με θέμα τη σύμφωνα γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού.

 

Διακηρύσσει ότι

 

Στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου, την τρίτη (03) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00 (κατάθεση δικαιολογητικών), θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, δημόσιος πλειοδοτικός προφορικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, μίσθωσης έξι (6) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για τοποθέτηση καντίνας, ομπρελοξαπλωστρών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής, όπως φαίνονται στους συνημμένους ορθοφωτοχάρτες και απαριθμούνται παρακάτω:

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μήλου, Δαμουλάκης Γεράσιμος διακηρύσσει δημόσιο

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια  «ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ»σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με Α.Π. 1778 απόφασης Δημάρχου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη πατώντας εδώ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Μήλου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ MHΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α)Τις διατάξεις:

του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

  • της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  • του άρθρου 133 του Ν.4270/2014
  • την υπ’ αριθμόν 1566/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου
  • την αριθ. 23 / 2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών

Εργασία

Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία εκστρατείας ενημέρωσης των κατοίκων της Μήλου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή και η ευαισθητοποίησή τους για ενεργή συμμετοχή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 ΕΥΡΩ.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική διακύρηξη πατήστε εδώ. 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ "ΠΑΛΑΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ"

Για να μπορέσετε να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ. 

ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ WINDOWS

ENHMEΡΩΣΗ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην Προμήθεια αδειών χρήσης officeγια τους υπολογιστές του Δήμου Μήλου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους πρόταση για το Κόστος της προμήθειας.

 

Οι οικονομικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Μήλου έως την Τετάρτη 19/11/2014 και ώρα 13:10.

Περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Μήλου σας ενημερώνει για τη διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης ανά κωδικό

έως 1.200,00 TEΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 10.6253.

έως 2.797,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 20.6253.

έως 1.700,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 25.6253.

έως 2.000,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  για τον κωδ. 30.6253.

έως 800,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  για τον κωδ. 70.6253.

 

Οι φάκελοι της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένοι και θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Παρασκευή 26/09/2014  και ώρα 14:00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική ενημέρωση πατώντας εδώ. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Παρακαλώ πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους ώστε να έχετε πρόσβασεις στις διακηρύξεις για δημοπρασίες των παρακάτω παραλιών

 

Παλαιοχώρι Ανατολικό Τμήμα Περίληψη

Παλαιοχώρι Ανατολικό Τμήμα Αναλυτικα

------------------------------------------------------------

Παλαιοχώρι Κεντρικό Τμήμα Περίληψη

Παλαιοχώρι Κεντρικό Τμήμα Αναλυτικά

------------------------------------------------------------

Φυροπόταμος Περίληψη

Φυροπόταμος Αναλυτικά

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Παρακαλώ πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους ώστε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία

Περίληψη δημοπρασίας Φυριπλάκας

Διακήρυξη δημοπρασίας Φυριπλάκας

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Κεντρικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Κεντρικό Τμήμα

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Δυτικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Δυτικό Τμήμα

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Ανατολικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Ανατολικό Τμήμα

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αχιβαδόλιμνη Ανατολικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αχιβαδόλιμνη Ανατολικό Τμήμα

------------------

Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει ότι θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τα Τεύχη Δημοπράτησης για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 534.876,80 €Â συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Περίοδος διαβούλευσης:  

Από 13-06-2014 έως 27-06-2014

Στοιχεία Επικοινωνίας:   

Δήμος Μήλου

Τεχνική Υπηρεσία

(Τασιόπουλος Μ – Ζαγουρής Δ)

 

Τηλέφωνο:

22873-60110

Φαξ:                               

22870-21368

 

Τις όποιες παρατηρήσεις και σχόλια σας για τη διαβούλευση, 
παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά τεύχη πατώντας εδώ(δεματοποίηση) και εδώ(κομποστοποίηση)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

ENHMEΡΩΣΗ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια αντλιών για το έτος 2014 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά. Η προμήθεια αφορά σε αντλίες για την Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Μήλου. 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση πατώντας εδώ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την ανάθεση της εργασίας νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων σε χώρους δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον Αδάμαντα με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης έως δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (18.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους όπως προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου στην κυρία Μαρία Κολιαράκη (γραφείο προμηθειών) έως την Πέμπτη 29/05/2014 και ώρα 13:00.

Για την μελέτη μπορείτε να πατήσετε εδώ. 

 

Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

ENHMEΡΩΣΗ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια αντλιών για το έτος 2014 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά. Η προμήθεια αφορά για αντλίες για την Υπηρεσία Ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Μήλου. 

 

Για λεπτομέρειες της ενημέρωσης πατήστε εδώ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Μήλου σας ενημερώνει για τη την ανάθεση της εργασίας TAΦΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ του Δήμου Μήλου με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης έως 15.000,00 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά έως την Πέμπτη 03/04/2014 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες λεπτομέρεις μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο από εδώ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ Δ.Λ.Τ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΒΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ

Για την περίληψη πατήστε εδώ.

Για την αναλυτικη διακύριξη πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

Για την περίληψη πατήστε εδώ.

Για την αναλυτικη διακύριξη πατήστε εδώ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ "ΠΑΛΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ
 
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του διώροφου δημοτικού  κτίσματος, γνωστού και ως «Παλαιά Αστυνομία», κείμενο στον οικισμό της Πλάκας,  περιφέρειας του Δήμου Μήλου, Νομού Κυκλάδων. Για να κατεβάσετε την αναλυτική διακληρυξη μπορείτε να πατήσετε εδώ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Παρακαλώ πατήστε στον σχετικό σύνδεσμο ώστε να μπορέσετε να κατεβάσετε την αντίστοιχη δαικήρυξη (και την ανάλογη περίληψή της) για την δημοπρασία χώρων στις παρακάτω παραλίες

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ ΒΟΥΡΛΑ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΥΤΑΚΑΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ "ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ"

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ
 
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του διώροφου δημοτικού κτίσματος, γνωστού και ως «Παλαιά Αστυνομία», κείμενο στον οικισμό της Πλάκας, περιφέρειας του Δήμου Μήλου, Νομού Κυκλάδων. ΤΗν περίληψη της διακύρηξης μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗς "ΠΑΛΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ"

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του διώροφου δημοτικού κτίσματος, γνωστού και ως «Παλαιά Αστυνομία», κείμενο στον οικισμό της Πλάκας, περιφέρειας του Δήμου Μήλου, Νομού Κυκλάδων. Το μίσθιο ακίνητο είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΥΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Β27/52175/1144 απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού, ΦΕΚ 413/ΤΒ/5.7.90).
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και 10/05/2013 και ώρα 15.00μ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/05/2013, ώρα 11.00π.μ. στο Δημαρχείο Μήλου.
 
Τους όρους της δημοπρασίας μπορείτε να τους δείτε πατώντας εδώ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια μεταλλικών στηθαίων και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά.

Δαπάνη

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι έως 9.744,00€ με το Φ.Π.Α.

 

Διαδικασία κατάθεσης προσφορών

 

Οι φάκελοι της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένοι και θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Δευτέρα 22/04/2013 και ώρα 13:30.

Στον φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς:

 

  • Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
  • Προς το Δήμο Μήλου, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
  • Ο τίτλος της προμήθειας
  • Τα στοιχεία του αποστολέα

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση πατώντας εδώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΡ. ΠΡ. 10 - 28/3/13)
Ο Δήμαρχος Μήλου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με βάση το Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980, προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μετά από τεχνικοοικονομική αξιολόγηση και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ» (ΠΡΑΞΗ ME ΚΩΔ. MIS 389313 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ»). 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δήμου Μήλου την 29/04/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π. μ..
Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2013

 

Ο ήμαρχος Μήλου διακηρύττει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΕΜΑΤΟΣ C16/20 KAI 12/15 και c 20/25 ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013» προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για να κατεβάσετε τους αναλυτικούς όρους της διακήρυξεις πατήστε εδώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2013

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΣΗΣ
Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά. Η προμήθεια αφορά σε αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης για τις Υπηρεσίες του  Δήμου Μήλου.
 
Για να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση πατήστε εδώ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ"

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τον Διαγωνισμό με τίτλο Προμήθεια «δύο (2) αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για σχολεία Α’/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μήλου»
 
Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τον ανωτέρω πρόχειρο διαγωνισμό, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα :
1. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 34.482,76 ευρώ πλέον ΦΠΑ 16% 5.517,24€. Συνολικά δηλαδή 40.000,00 €.
2. Η εγγύηση της συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 €
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Μήλου (στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) στην Πλάκα Μήλου Τ.Κ 84800,
στις 14 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 έως
10.30 π.μ.
 
Γραφείο Προμηθειών
Μαρία Γ. Κολιαράκη
 

Μπορείτε να κατεβάσετε το επίσημο έγγραφο πατώντας εδώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2013 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά έως την Τρίτη 29/1/13 και ώρα 14:00

Την λεπτομερής διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ι. Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές του ΟΣΚ για την προµήθεια:

Α) Δύο  (2) αιθουσών ελαφράς λυόµενης προκατασκευής για σχολεία Α’/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Μήλου,  οι οποίες θα τοποθετηθούν: 1  αίθουσα στο Γυμνάσιο – Λύκειο Μήλου στην Πλάκα Μήλου και 1  αίθουσα στο ∆ηµοτικό Σχολείο στον Αδάμαντα Μήλου, προϋπολογισµού 30.000,00 €.

Η πρόσφορα,  επί   ποινή αποκλεισµού, πρέπει να καλύπτει και τις δύο αίθουσες  της προµήθειας. 

Στον προϋπολογισµό του έτους 2013  υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον   Κ.Α 15-7135.01 ποσού 30.000,00 για τις αίθουσες.

 

Αναλυτικά την προκήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του για το έτος 2013 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά. 

Κατάθεση προσφορών έως 21/1/13 και ώρα 11:00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να κατεβάστε αναλυτικά την σχετική ενημέρωση πατώντας εδώ.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2013

Ο Δήμαρχος ΜΗΛΟΥ

Διακηρύσσει ότι Εκτίθεται σε Ανοικτό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993)  η «Προμήθεια καυσίμων έτους 2013» για τις ανάγκες του Δήμου Μήλου, προϋπολογισμού δαπάνης 125.000,00 € πλέον Φ. Π. Α. 16 % 20.000,00 €. Συνολικά δηλαδή 145.000,00 .

 Περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Την αναλυτική διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ "ΜΠΛΕ"

Ο Δήμος Μήλου στα πλαίσια της αξιοποίησης της δημοτικής του περιουσίας θα προχωρήσει στην εκμίσθωση του διώροφου  κτηρίου του «Μπλε» με την διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Με κύριο γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του κτιρίου προς όφελος του νησιού αλλά και το συμφέρον των δημοτών της Πλάκας και προκειμένου η διακήρυξη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιρίου να είναι όσον το δυνατόν ορθότερη (όσον αφορά στην περιγραφή της χρήσης του ακινήτου), δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, να επισκεφτούν το «Μπλε» και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αξιοποίησή του, έως τις 15 Νοεμβρίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΠ του Δήμου Μήλου καθημερινά από 8:00 έως 14:00 στο τηλ.: 2287360100

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Μήλου σας ενημερώνει για τη διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης ανά κωδικό

έως 1.324,00 TEΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 10.6253.

έως 3.520,35 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 20.6253.

έως 1.515,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 25.6253.

έως 1.454,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  για τον κωδ. 30.6253.

έως 500,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  για τον κωδ. 70.6253.

 

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Προμήθεια γραφικής ύλης για τα έτη 2012 - 2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.783,54 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Α.Π. 5421

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

Ο Δήμος Μήλου διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια αφορά σε γραφική ύλη για τις Υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 2012 και 2013. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

 

Άρθρο 1ο

Δαπάνη

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 4.783,54 € με το Φ.Π.Α.

 

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜ. ΞΕΝΩΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ   
Δ/νση: Πλάκα, 84800 Μήλος
Πληροφορίες: Κολιαράκη Μαρία                        Μήλος, 16/01/20121
Τηλ. 2287360108                                                  Αρ. Πρωτ. : 209


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 10/02/2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου, φανερός, προφορικός, πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου (ξενώνας Αδάμαντα).

Περισσότερα...

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μήλος 15/09/2011

ΝΟΜΟΣ KYKΛΑΔΩΝ                                                         Α.Π. 6437

  

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Μήλου διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης ανά κωδικό

Περισσότερα...

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Μήλος,   07/10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

 

Υπηρεσία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληροφορίες: Μάρκος Τασιόπουλος

Ταχ. Δνση: 84800 Πλάκα – Μήλος

Τηλ.: 22873-60110

Φαξ: 22870-21368

Ηλ. Ταχ.: techniki@milos.gr 

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο έχοντα αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων

 

 

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση για το διαγωνισμό «Μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μήλου για το σχολικό έτος 2011 – 2012»

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το διαγωνισμό του θέματος στη διακήρυξη έχει αναγραφεί συντελεστής ΦΠΑ 13% αντί του ορθού που είναι μειωμένος για τις Κυκλάδες και είναι 9%.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Μήλος,   07/10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

 

Υπηρεσία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληροφορίες: Μάρκος Τασιόπουλος

Ταχ. Δνση: 84800 Πλάκα – Μήλος

Τηλ.: 22873-60110

Φαξ: 22870-21368

Ηλ. Ταχ.: techniki@milos.gr 

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο έχοντα αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων

 

 

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση για το διαγωνισμό «Μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μήλου για το σχολικό έτος 2011 – 2012»

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το διαγωνισμό του θέματος στη διακήρυξη έχει αναγραφεί συντελεστής ΦΠΑ 13% αντί του ορθού που είναι μειωμένος για τις Κυκλάδες και είναι 9%.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩ Ν ΠΡ ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2011-2012
Μήλος, 31 – 08 – 2011
Α.Π. 6058
ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΚΩ-ΟΨΓ

Ο Δήμος Μήλου δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη:
ΜΕ Τ ΑΦΟ Ρ Α ΜΑ Θ Η Τ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Ο Β Α ΘΜΙ Α Σ Κ Α Ι Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α ΘΜΙ Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Δ ΗΜΟ Υ ΜΗ Λ Ο Υ Γ Ι Α Τ Ο Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ 2 0 1 1 - 2 0 1 2
Προϋπολογισμού € 115.582,72 (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.: € 15.025,75
Προϋπολογισμού: € 130.608,47 (μετά Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
1. το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
2. τη με αριθμό 203/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 5ήμου Μήλου, με την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της 5ιακήρυξης, και
3. τους όρους του παρόντος τεύχους, και καλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για το έτος 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.419,03 ευρώ (με ΦΠΑ)

Α.Π. 4878

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμος Μήλου διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια αφορά σε ηλεκτρολογικό υλικό για την Υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

 

Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2011

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΑΠ 4536

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για κάθε προς προμήθεια είδος ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζόμενων περιόδου 2011» προϋπολογισμού 11.637,93 € επί πλέον Φ. Π. Α. 16 % 1.862,07 € για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Προμήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.997,29 ευρώ (με ΦΠΑ)

Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ