Ο Πρόεδρος ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου  Μήλου:
Προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Βιομηχανικού δαπέδου στη χερσαία ζώνη λιμένα Αδάμαντα»  προϋπολογισμού μελέτης 84.320,00 ευρώ (με  Φ.Π.Α 24%)

Περισσότερα...

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου Μήλου:
Προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Βιομηχανικού δαπέδου στη χερσαία ζώνη λιμένα Αδάμαντα» προϋπολογισμού μελέτης 84.320,00 ευρώ (με Φ.Π.Α 24%)

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο

«Κατασκευή εξωτερικού  δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα –  Πλάκες – Τρυπητή - Τριοβάσαλος –Πέρα Τριοβάσαλος (Β’ Φάση)», 

με προϋπολογισμό 550.000,00 Ευρώ.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής δημοπρασίας για την «Κατασκευή εξωτερικού  δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα –  Πλάκες – Τρυπητή – Τριοβάσαλος –Πέρα Τριοβάσαλος (Β’ Φάση)».

Περισσότερα...

Τίτλος Έργου: «Οικοδομικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φέροντα οργανισμού Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα Δήμου Μήλου».

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εκτιμώμενης αξίας 138.796,26 Ευρώ

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΦΑΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Π Υ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΑΥ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Τεχνική Έκθεση

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με ΑΔΑΜ

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ

3Κ Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 

Ανακοινώνεται ότι την 13/06/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα από 10.00π.μ. έως

11.15π.μ. θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου,

φανερός , προφορικός , πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος

αιγιαλού...

Περισσότερα...

Διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Μήλου σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μήλου.

Περισσότερα...

Διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια χημικού υλικού για το  Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Μήλου σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μήλου.   

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 24/07/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. οικ. ΣΥΡ 1302

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

 

 

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθ. «ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/ 09.04.2015 τεύχος Β’)» καθώς και την τροποποίησή της «ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728Β΄ ΕΞ2015/12-05-2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’).

2. Το υπ’ αρ. ΔΔΠ0007650ΕΞ2015 750Β΄/21-05-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας.

3. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 "Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 285/Α/2001).

4. Τα άρθρα 30 και επόμενα του Δ/τος 1112-11-1929 (399Α) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων».

5. Το υπ’ αρ. 6047/18-06-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου με το οποίο ορίστηκαν τα μέλη των Επιτροπών Διενέργειας.

6. Τη σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευομένων περιοχών του Υπουργείου Π.Α.Π.ΕΝ. σε εκτάσεις των ακτών του Δήμου Μήλου, βάσει του εγγράφου με αρ.πρωτ. 20874/939/29-6-2015.

7. Το υπ΄αριθμόν πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ /175403/104332/6611/2201/30-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Εφορείας Αρχαιοτήτων και Κλασσικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας & Μουσείων με θέμα τη σύμφωνα γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού.

 

Διακηρύσσει ότι

 

Στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου, την τρίτη (03) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00 (κατάθεση δικαιολογητικών), θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, δημόσιος πλειοδοτικός προφορικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, μίσθωσης έξι (6) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για τοποθέτηση καντίνας, ομπρελοξαπλωστρών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής, όπως φαίνονται στους συνημμένους ορθοφωτοχάρτες και απαριθμούνται παρακάτω:

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μήλου, Δαμουλάκης Γεράσιμος διακηρύσσει δημόσιο

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια  «ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ»σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με Α.Π. 1778 απόφασης Δημάρχου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη πατώντας εδώ. 

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Μήλου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ MHΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α)Τις διατάξεις:

του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

  • της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  • του άρθρου 133 του Ν.4270/2014
  • την υπ’ αριθμόν 1566/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου
  • την αριθ. 23 / 2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών

Εργασία

Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία εκστρατείας ενημέρωσης των κατοίκων της Μήλου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή και η ευαισθητοποίησή τους για ενεργή συμμετοχή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 ΕΥΡΩ.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική διακύρηξη πατήστε εδώ. 

Για να μπορέσετε να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ. 

ENHMEΡΩΣΗ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην Προμήθεια αδειών χρήσης officeγια τους υπολογιστές του Δήμου Μήλου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους πρόταση για το Κόστος της προμήθειας.

 

Οι οικονομικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Μήλου έως την Τετάρτη 19/11/2014 και ώρα 13:10.

Περισσότερα...

Ο Δήμαρχος Μήλου σας ενημερώνει για τη διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης ανά κωδικό

έως 1.200,00 TEΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 10.6253.

έως 2.797,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 20.6253.

έως 1.700,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 25.6253.

έως 2.000,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  για τον κωδ. 30.6253.

έως 800,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  για τον κωδ. 70.6253.

 

Οι φάκελοι της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένοι και θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Παρασκευή 26/09/2014  και ώρα 14:00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική ενημέρωση πατώντας εδώ. 

Παρακαλώ πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους ώστε να έχετε πρόσβασεις στις διακηρύξεις για δημοπρασίες των παρακάτω παραλιών

 

Παλαιοχώρι Ανατολικό Τμήμα Περίληψη

Παλαιοχώρι Ανατολικό Τμήμα Αναλυτικα

------------------------------------------------------------

Παλαιοχώρι Κεντρικό Τμήμα Περίληψη

Παλαιοχώρι Κεντρικό Τμήμα Αναλυτικά

------------------------------------------------------------

Φυροπόταμος Περίληψη

Φυροπόταμος Αναλυτικά

 

Παρακαλώ πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους ώστε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία

Περίληψη δημοπρασίας Φυριπλάκας

Διακήρυξη δημοπρασίας Φυριπλάκας

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Κεντρικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Κεντρικό Τμήμα

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Δυτικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Δυτικό Τμήμα

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Ανατολικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Ανατολικό Τμήμα

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αχιβαδόλιμνη Ανατολικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αχιβαδόλιμνη Ανατολικό Τμήμα

------------------

Περισσότερα...

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει ότι θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τα Τεύχη Δημοπράτησης για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 534.876,80 €Â συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Περίοδος διαβούλευσης:  

Από 13-06-2014 έως 27-06-2014

Στοιχεία Επικοινωνίας:   

Δήμος Μήλου

Τεχνική Υπηρεσία

(Τασιόπουλος Μ – Ζαγουρής Δ)

 

Τηλέφωνο:

22873-60110

Φαξ:                               

22870-21368

 

Τις όποιες παρατηρήσεις και σχόλια σας για τη διαβούλευση, 
παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά τεύχη πατώντας εδώ(δεματοποίηση) και εδώ(κομποστοποίηση)

ENHMEΡΩΣΗ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια αντλιών για το έτος 2014 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά. Η προμήθεια αφορά σε αντλίες για την Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Μήλου. 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση πατώντας εδώ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την ανάθεση της εργασίας νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων σε χώρους δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον Αδάμαντα με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης έως δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (18.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους όπως προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου στην κυρία Μαρία Κολιαράκη (γραφείο προμηθειών) έως την Πέμπτη 29/05/2014 και ώρα 13:00.

Για την μελέτη μπορείτε να πατήσετε εδώ. 

 

Περισσότερα...

ENHMEΡΩΣΗ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια αντλιών για το έτος 2014 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά. Η προμήθεια αφορά για αντλίες για την Υπηρεσία Ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Μήλου. 

 

Για λεπτομέρειες της ενημέρωσης πατήστε εδώ

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Μήλου σας ενημερώνει για τη την ανάθεση της εργασίας TAΦΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ του Δήμου Μήλου με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης έως 15.000,00 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά έως την Πέμπτη 03/04/2014 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες λεπτομέρεις μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο από εδώ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΒΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ

Για την περίληψη πατήστε εδώ.

Για την αναλυτικη διακύριξη πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

Για την περίληψη πατήστε εδώ.

Για την αναλυτικη διακύριξη πατήστε εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ
 
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του διώροφου δημοτικού  κτίσματος, γνωστού και ως «Παλαιά Αστυνομία», κείμενο στον οικισμό της Πλάκας,  περιφέρειας του Δήμου Μήλου, Νομού Κυκλάδων. Για να κατεβάσετε την αναλυτική διακληρυξη μπορείτε να πατήσετε εδώ

Παρακαλώ πατήστε στον σχετικό σύνδεσμο ώστε να μπορέσετε να κατεβάσετε την αντίστοιχη δαικήρυξη (και την ανάλογη περίληψή της) για την δημοπρασία χώρων στις παρακάτω παραλίες

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ ΒΟΥΡΛΑ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΥΤΑΚΑΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ
 
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του διώροφου δημοτικού κτίσματος, γνωστού και ως «Παλαιά Αστυνομία», κείμενο στον οικισμό της Πλάκας, περιφέρειας του Δήμου Μήλου, Νομού Κυκλάδων. ΤΗν περίληψη της διακύρηξης μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του διώροφου δημοτικού κτίσματος, γνωστού και ως «Παλαιά Αστυνομία», κείμενο στον οικισμό της Πλάκας, περιφέρειας του Δήμου Μήλου, Νομού Κυκλάδων. Το μίσθιο ακίνητο είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΥΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Β27/52175/1144 απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού, ΦΕΚ 413/ΤΒ/5.7.90).
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και 10/05/2013 και ώρα 15.00μ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/05/2013, ώρα 11.00π.μ. στο Δημαρχείο Μήλου.
 
Τους όρους της δημοπρασίας μπορείτε να τους δείτε πατώντας εδώ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια μεταλλικών στηθαίων και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά.

Δαπάνη

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι έως 9.744,00€ με το Φ.Π.Α.

 

Διαδικασία κατάθεσης προσφορών

 

Οι φάκελοι της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένοι και θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Δευτέρα 22/04/2013 και ώρα 13:30.

Στον φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς:

 

  • Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
  • Προς το Δήμο Μήλου, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
  • Ο τίτλος της προμήθειας
  • Τα στοιχεία του αποστολέα

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση πατώντας εδώ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΡ. ΠΡ. 10 - 28/3/13)
Ο Δήμαρχος Μήλου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με βάση το Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980, προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μετά από τεχνικοοικονομική αξιολόγηση και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ» (ΠΡΑΞΗ ME ΚΩΔ. MIS 389313 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ»). 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δήμου Μήλου την 29/04/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π. μ..
Περισσότερα...

 

Ο ήμαρχος Μήλου διακηρύττει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΕΜΑΤΟΣ C16/20 KAI 12/15 και c 20/25 ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013» προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για να κατεβάσετε τους αναλυτικούς όρους της διακήρυξεις πατήστε εδώ.

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΣΗΣ
Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά. Η προμήθεια αφορά σε αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης για τις Υπηρεσίες του  Δήμου Μήλου.
 
Για να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση πατήστε εδώ.

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τον Διαγωνισμό με τίτλο Προμήθεια «δύο (2) αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για σχολεία Α’/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μήλου»
 
Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τον ανωτέρω πρόχειρο διαγωνισμό, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα :
1. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 34.482,76 ευρώ πλέον ΦΠΑ 16% 5.517,24€. Συνολικά δηλαδή 40.000,00 €.
2. Η εγγύηση της συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 €
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Μήλου (στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) στην Πλάκα Μήλου Τ.Κ 84800,
στις 14 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 έως
10.30 π.μ.
 
Γραφείο Προμηθειών
Μαρία Γ. Κολιαράκη
 

Μπορείτε να κατεβάσετε το επίσημο έγγραφο πατώντας εδώ.

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2013 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά έως την Τρίτη 29/1/13 και ώρα 14:00

Την λεπτομερής διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ι. Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές του ΟΣΚ για την προµήθεια:

Α) Δύο  (2) αιθουσών ελαφράς λυόµενης προκατασκευής για σχολεία Α’/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Μήλου,  οι οποίες θα τοποθετηθούν: 1  αίθουσα στο Γυμνάσιο – Λύκειο Μήλου στην Πλάκα Μήλου και 1  αίθουσα στο ∆ηµοτικό Σχολείο στον Αδάμαντα Μήλου, προϋπολογισµού 30.000,00 €.

Η πρόσφορα,  επί   ποινή αποκλεισµού, πρέπει να καλύπτει και τις δύο αίθουσες  της προµήθειας. 

Στον προϋπολογισµό του έτους 2013  υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον   Κ.Α 15-7135.01 ποσού 30.000,00 για τις αίθουσες.

 

Αναλυτικά την προκήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του για το έτος 2013 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά. 

Κατάθεση προσφορών έως 21/1/13 και ώρα 11:00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να κατεβάστε αναλυτικά την σχετική ενημέρωση πατώντας εδώ.

Ο Δήμαρχος ΜΗΛΟΥ

Διακηρύσσει ότι Εκτίθεται σε Ανοικτό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993)  η «Προμήθεια καυσίμων έτους 2013» για τις ανάγκες του Δήμου Μήλου, προϋπολογισμού δαπάνης 125.000,00 € πλέον Φ. Π. Α. 16 % 20.000,00 €. Συνολικά δηλαδή 145.000,00 .

 Περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Την αναλυτική διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Ο Δήμος Μήλου στα πλαίσια της αξιοποίησης της δημοτικής του περιουσίας θα προχωρήσει στην εκμίσθωση του διώροφου  κτηρίου του «Μπλε» με την διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Με κύριο γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του κτιρίου προς όφελος του νησιού αλλά και το συμφέρον των δημοτών της Πλάκας και προκειμένου η διακήρυξη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιρίου να είναι όσον το δυνατόν ορθότερη (όσον αφορά στην περιγραφή της χρήσης του ακινήτου), δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, να επισκεφτούν το «Μπλε» και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αξιοποίησή του, έως τις 15 Νοεμβρίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΠ του Δήμου Μήλου καθημερινά από 8:00 έως 14:00 στο τηλ.: 2287360100

Ο Δήμαρχος Μήλου σας ενημερώνει για τη διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης ανά κωδικό

έως 1.324,00 TEΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 10.6253.

έως 3.520,35 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 20.6253.

έως 1.515,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 25.6253.

έως 1.454,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  για τον κωδ. 30.6253.

έως 500,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  για τον κωδ. 70.6253.

 

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Προμήθεια γραφικής ύλης για τα έτη 2012 - 2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.783,54 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Α.Π. 5421

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

Ο Δήμος Μήλου διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια αφορά σε γραφική ύλη για τις Υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 2012 και 2013. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

 

Άρθρο 1ο

Δαπάνη

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 4.783,54 € με το Φ.Π.Α.

 

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ   
Δ/νση: Πλάκα, 84800 Μήλος
Πληροφορίες: Κολιαράκη Μαρία                        Μήλος, 16/01/20121
Τηλ. 2287360108                                                  Αρ. Πρωτ. : 209


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 10/02/2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου, φανερός, προφορικός, πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου (ξενώνας Αδάμαντα).

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μήλος 15/09/2011

ΝΟΜΟΣ KYKΛΑΔΩΝ                                                         Α.Π. 6437

  

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Μήλου διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης ανά κωδικό

Περισσότερα...

 

Μήλος,   07/10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

 

Υπηρεσία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληροφορίες: Μάρκος Τασιόπουλος

Ταχ. Δνση: 84800 Πλάκα – Μήλος

Τηλ.: 22873-60110

Φαξ: 22870-21368

Ηλ. Ταχ.: techniki@milos.gr 

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο έχοντα αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων

 

 

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση για το διαγωνισμό «Μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μήλου για το σχολικό έτος 2011 – 2012»

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το διαγωνισμό του θέματος στη διακήρυξη έχει αναγραφεί συντελεστής ΦΠΑ 13% αντί του ορθού που είναι μειωμένος για τις Κυκλάδες και είναι 9%.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

 

 

 

 

Μήλος,   07/10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

 

Υπηρεσία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληροφορίες: Μάρκος Τασιόπουλος

Ταχ. Δνση: 84800 Πλάκα – Μήλος

Τηλ.: 22873-60110

Φαξ: 22870-21368

Ηλ. Ταχ.: techniki@milos.gr 

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο έχοντα αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων

 

 

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση για το διαγωνισμό «Μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μήλου για το σχολικό έτος 2011 – 2012»

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το διαγωνισμό του θέματος στη διακήρυξη έχει αναγραφεί συντελεστής ΦΠΑ 13% αντί του ορθού που είναι μειωμένος για τις Κυκλάδες και είναι 9%.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩ Ν ΠΡ ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2011-2012
Μήλος, 31 – 08 – 2011
Α.Π. 6058
ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΚΩ-ΟΨΓ

Ο Δήμος Μήλου δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη:
ΜΕ Τ ΑΦΟ Ρ Α ΜΑ Θ Η Τ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Ο Β Α ΘΜΙ Α Σ Κ Α Ι Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α ΘΜΙ Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Δ ΗΜΟ Υ ΜΗ Λ Ο Υ Γ Ι Α Τ Ο Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ 2 0 1 1 - 2 0 1 2
Προϋπολογισμού € 115.582,72 (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.: € 15.025,75
Προϋπολογισμού: € 130.608,47 (μετά Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
1. το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
2. τη με αριθμό 203/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 5ήμου Μήλου, με την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της 5ιακήρυξης, και
3. τους όρους του παρόντος τεύχους, και καλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για το έτος 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.419,03 ευρώ (με ΦΠΑ)

Α.Π. 4878

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμος Μήλου διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια αφορά σε ηλεκτρολογικό υλικό για την Υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

 

Περισσότερα...

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΑΠ 4536

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για κάθε προς προμήθεια είδος ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζόμενων περιόδου 2011» προϋπολογισμού 11.637,93 € επί πλέον Φ. Π. Α. 16 % 1.862,07 € για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Περισσότερα...