ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε την ανακοίνωση πατώντας εδώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΩΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το παράρτημα πατώντας εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε την ανακοίνωση πατώντας εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ
 

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε την ανακοίνωση πατώντας εδώ.

Ο ∆ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων 
υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2014 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να 
προσκοµίσουν την οικονοµική τους προσφορά. Η προµήθεια αφορά σε αναλώσιµα υλικά 
µηχανογράφησης για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Μήλου. 
 
Οι φάκελοι της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένοι και θα υποβληθούν στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου Μήλου έως την Tρίτη 18/03/2014 και ώρα 13:30. 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε την ενημέρωση πατώντας εδώ

ENHMEΡΩΣΗ

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2013 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά. Η προμήθεια αφορά σε είδη καθαριότητας για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                                          Μήλος, 18/06/2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ                                                     Α.Π.: 175


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας

ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ.

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 08/2012 απόφαση του Δ.Σ της, έχει την πρόθεση να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ΕΝΟΣ (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για τη δομή «Παιδικός Σταθμός Δήμου Μήλου» για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και τη χρονική περίοδο:

Περισσότερα...

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.)

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου που εδρεύει  στο Δήμο Μήλου για τη δομή «Παιδικός Σταθμός Δήμου Μήλου» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):  (Βλ. ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν εως την 02/02/2012, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου, Δημαρχείο Μήλου –Ν. Κυκλάδων –Ν. Μήλος, απευθύνοντάς την υπόψιν κ Νίνου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 2287360122).

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                          Μήλος     3-6-2011

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 3576

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                          Μήλος     13-5-2011

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 2660

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα...