ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στη Μήλο σήμερα, 27/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του 
 
Δήμου Μήλου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
 
Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2735/21-05-2015 έγγραφη 
 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
Περισσότερα...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

           ETHNOS

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                   

        ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ                                                                                           

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 23ης/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

   Στη Μήλο σήμερα, 21/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μήλου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6949/17-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 δημοτικών συμβούλων και 5 προέδρων τοπικών και δημοτικών συμβουλίων παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση οι :

Περισσότερα...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Για να διαβάσετε την απόφαση 174-2014 που αφορά την επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων παρακαλώ πατήσε εδώ. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για να κατεβάσετε την απόφαση 165-2014 που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ παρακαλώ πατήστε εδώ. 

Εξουσιοδότηση υπογραφών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 179

Ο Δήμαρχος Μήλου

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2.Το άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006), περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

3.Την υπ' αριθμ. 43 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. 30565/06-08-2014.

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2256/Β/11-09-2013), όπου περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5.Την υπ’ αριθ. 129/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου με θέμα: «εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου».

6.Την υπ’ αριθ. 130/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου με θέμα: «εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής».

7.Την με αριθ. 177/2014 Απόφαση Δημάρχου, με Α.Π. 6669/31-10-2014 περί ορισμού Αντιδημάρχων.

8.Την υπ’ αριθ. 154/2014 απόφαση ορισμού υπαλλήλων του Δήμου Μήλου για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

9.Την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Περισσότερα...

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων Δήμου Μήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 178

Ο Δήμαρχος Μήλου

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’) «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις».

2.Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 75 του Ν. 3463/2006 όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010.

3.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2256/Β/11-09-2013), όπου περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4.Την με αριθ. 177/2014 Απόφαση Δημάρχου, με Α.Π. 6669/31-10-2014 περί ορισμού Αντιδημάρχων.

5.Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Περισσότερα...

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 152/2014 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μήλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 177 Αριθ. Πρωτ.:  6669

Ο Δήμαρχος Μήλου

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.    Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.    Την υπ' αριθμ. 43 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. 30565/06-08-2014. 

5.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Μήλου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν δύο (2) Αντιδήμαρχοι.

6.    Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2256/Β/11-09-2013), όπου περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7.    Την ανάγκη μεταβίβασης ουσιαστικών αρμοδιοτήτων για την αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

8.    Την με αριθ. 152/2014 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μήλου» και το γεγονός των αυξημένων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν με αυτήν στην δημοτική σύμβουλο καΤούρλου Ζαμπέτα.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Περισσότερα...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2013 - ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΉΣΤΕ ΕΔΩ.

Περισσότερα...

Γενικά

Γενικά