ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το Πρακτικό της 03/30-03-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μήλου

Σήμερα την 30η, του μήνα Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δήμου Μήλου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μήλου ύστερα από την 06/24-03-2011 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της (άρθρο 75 Ν.3852/10), για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Μήλου οικονομικού έτους 2011.

 

Περισσότερα...

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ