Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Ανατρεπόμενου Φορτηγού για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής για την προμήθεια Ανατρεπόμενου Φορτηγού για τη κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ, προϋπολογισμού
49.600,00€ (σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ) ενδεικτικά,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ