Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τη
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ, προϋπολογισμού
25.407,60€ (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ