Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μήλου

«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την
προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για τη κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του Δήμου Μήλου, προϋπολογισμού 140.195,10 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ