Οικοδομικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φέροντα οργανισμού Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα Δήμου Μήλου

Τίτλος Έργου: «Οικοδομικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φέροντα οργανισμού Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα Δήμου Μήλου».

«Οικοδομικές εργασίες

συντήρησης και αποκατάστασης

φέροντα οργανισμού Δημοτικού Σχολείου

Αδάμαντα Δήμου Μήλου».

 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΣΑ Ε544, Κωδ. Αρ. Ερ. 2014ΣΕ54400010.

Προϋπολογισμός: 103.529,84 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Κύριος του Έργου: Δήμος Μήλου.

Φορέας Κατασκευής - Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/ Αυτοτελής Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής.

Προϊσταμένη Αρχή: Αυτοτελής Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής.

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Αυτοτελής Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Τμήμα Τεχνικό.

 

για τα έγγραφα που αφορούν στον διαγωνισμό πατήστε εδώ