Φανερός , προφορικός , πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού

Ανακοινώνεται ότι την 13/06/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα από 10.00π.μ. έως

11.15π.μ. θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου,

φανερός , προφορικός , πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος

αιγιαλού...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Δ/νση: Πλάκα, 84800 Μήλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πληροφορίες: Κάτρη Κωνσταντίνα

Τηλέφωνο: 22873- 60120, 60121

Fax: 22870-23374

Ηλ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ηλ. Δ/νση : www.milos.gr Μήλος, 31/05/2016

Αρ. Πρωτ. :2998

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 13/06/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα από 10.00π.μ. έως

11.15π.μ. θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου,

φανερός , προφορικός , πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος

αιγιαλού στις περιοχές:

Α) ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ) συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ , ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.232,00ΕΥΡΩ

Β) ΠΛΑΘΙΕΝΑ συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.150,00ΕΥΡΩ

Γ) ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνολικού εμβαδού ΔΕΚΑ (10,00) τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 872,00ΕΥΡΩ

Δ) ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ. , ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.150,00ΕΥΡΩ

Ε) ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ) συνολικού εμβαδού ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (27,50) τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 632,50ΕΥΡΩ

Η διάρκεια της μίσθωσης της παραλίας αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και λήγει την 30/04/2017.

(Αναλυτικά το νομοθετικό πλαίσιο και οι περιορισμοί στην με Α.Π. 2997/31-05-2016 ,

ΑΔΑ 6ΟΧΗΩΚΩ-ΕΧΤ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

ΑΔΑ: 67ΜΕΩΚΩ-7ΛΧ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

Digitally INFORMATICS

signed by

DEVELOPMENT Date: 2016.05.31 AGENCY 14:02:15 EEST Reason: Location: Athens


ΑΔΑ: 67ΜΕΩΚΩ-7ΛΧ

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 23/06/2016 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους χωρίς έκδοση και δημοσίευση νέας διακήρυξης.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού:

1. ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10 του οριζομένου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί ,

2. δημοτική ενημερότητα (ο συμμετέχον καθώς και ο εγγυητής του και αν είναι εταιρία δημοτική ενημερότητα της εταιρίας και των εταίρων), η οποία να έχει εκδοθεί πριν την έναρξη του διαγωνισμού από την ταμειακή υπηρεσία Δήμου Μήλου.

3. φορολογική ενημερότητα (ο συμμετέχον και ο εγγυητής του και αν είναι εταιρία,

φορολογική ενημερότητα της εταιρίας).

4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ (ο συμμετέχον και ο εγγυητής του και αν είναι

εταιρία, ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ της εταιρίας).

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναφέρει ότι έλαβε γνώση των όσων αναφέρονται στην ΚΥΑ ΔΔ0005159/586Β ́ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/Β/09-04-2015), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 ΚΥΑ και παρατάθηκε με το Ν. 4384/21-04-2016 (ΦΕΚ 78Α) άρ. 56

6. σε περίπτωση συμμετοχής στη δημοπρασία εταιρίας πρέπει να κατατεθεί στην

επιτροπή αντίγραφο καταστατικού σύστασης

7. αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο (γραμμένο στην ελληνική).

8. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα.

9. Σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει , με οποιοδήποτε τρόπο,

στη Δημοπρασία να προσκομίσει τα εν ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Δήμου Μήλου (22873-60120, 60121 κα Κάτρη Κωνσταντίνα ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ