ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Δ/νση: Πλάκα, 84800 Μήλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πληροφορίες: Κάτρη Κωνσταντίνα

Τηλέφωνο: 22873-60120, 60121

Fax: 22870-23374

Ηλ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ηλ. Δ/νση : www.milos.gr

Μήλος, 31/05/2016

Αρ. Πρωτ. : 2997

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

2) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

3)την αριθ 105/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση τμημάτων

αιγιαλών.

4) τις με αρ. 55,56,57,58,59 / 2016 αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής με τις οποίες

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

5)την ΚΥΑ ΔΔ0005159/586Β ́ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/Β/09-04-2015), όπως τροποποιήθηκε με την

με αριθ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 ΚΥΑ και παρατάθηκε με το Ν. 4384/21-04-2016 (ΦΕΚ

78Α) άρ. 56

6) το Ν.2971/2001

7) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

ΑΔΑ: 6ΟΧΗΩΚΩ-ΕΧΤ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

Digitally INFORMATICS

signed by

DEVELOPMENT Date: 2016.05.31 AGENCY 13:57:06 EEST Reason: Location: Athens


ΑΔΑ: 6ΟΧΗΩΚΩ-ΕΧΤ

8) το με Α.Π. 4165/20.05.2016, έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου 9) το με Α.Π.3817/12-05-2016, έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου- Τμήμα Αιγιαλού & Παραλίας 10) το με Α.Π. 16886/17-05-2016 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στις παρακάτω περιοχές: Α) ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ) συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ , Β) ΠΛΑΘΙΕΝΑ συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ., Γ) ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνολικού εμβαδού ΔΕΚΑ (10,00) τ.μ., Δ) ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ. και Ε) ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ) συνολικού εμβαδού ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (27,50) τ.μ. με τους εξής όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο Η δημοπρασία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Μήλου την 13/06/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ , από ώρα 10.00π.μ. έως 11.15π.μ. για το καθένα από τα παραπάνω τμήματα αιγιαλού με τη σειρά με την οποία αναγράφονται ανωτέρω. Αν η δημοπρασία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι ώρα 11.15π.μ. τότε θα παραταθεί. ΑΡΘΡΟ 2Ο Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Κάθε έγγραφο που θα προσκομιστεί στην Επιτροπή Δημοπρασίας θα πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. ΑΡΘΡΟ 3Ο Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 23/06/2016 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους χωρίς έκδοση και δημοσίευση νέας διακήρυξης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.


ΑΔΑ: 6ΟΧΗΩΚΩ-ΕΧΤ

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους όρους. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. ΑΡΘΡΟ 4Ο Η διάρκεια της μίσθωσης του χώρου του αιγιαλού αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και λήγει την 30/04/2017. ΑΡΘΡΟ 5Ο Τα τμήματα αιγιαλών που δημοπρατούνται , η επιφάνεια και η τιμή της πρώτης προσφοράς που καθορίζει το συνολικό μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης (δηλαδή μέχρι την 30/04/2017) έχουν ως εξής:

Α) ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ) συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ , ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.232,00ΕΥΡΩ

9,00ΕΥΡΩ /Τ.Μ. Η ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΡΩΣΤΡΩΝ, ΑΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ Α.Π. 3817/12-05-2016 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ Η ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ , ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 50,00Τ.Μ. ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 10Τ.Μ.) ΚΑΙ ΕΩΣ 4 ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 40,00Τ.Μ.) , ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ: 40.00T.M. X 9.00ΕΥΡΩ = 360,00ΕΥΡΩ Χ 1 ΕΤΟΣ = 360,00ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΤΙΝΑΣ: 1.000,00ΕΥΡΩ + ( 10T.M. X 9,00ΕΥΡΩ ) = 1.090,00ΕΥΡΩ

ΟΜΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ Α.Π.4165/20-05-2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 20% . ΑΡΑ Η ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΤΑ 872,00ΕΥΡΩ (1.090,00 Χ 20% = 218,00ΕΥΡΩ , 1.090,00ΕΥΡΩ - 218,00ΕΥΡΩ (ΕΚΠΤΩΣΗ) = 872,00ΕΥΡΩ)

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ (10Τ.Μ.) ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ (40Τ.Μ.) ΕΙΝΑΙ 1.232,00ΕΥΡΩ (360,00 + 872,00 = 1.232,00ΕΥΡΩ)

Β) ΠΛΑΘΙΕΝΑ συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.150,00ΕΥΡΩ

50,00τ.μ. Χ 23,00ΕΥΡΩ = 1.150,00 Χ 1 ΕΤΟΣ = 1.150,00ΕΥΡΩ

Γ) ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνολικού εμβαδού ΔΕΚΑ (10,00) τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 872,00ΕΥΡΩ

9,00ΕΥΡΩ /Τ.Μ. Η ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΡΩΣΤΡΩΝ, ΑΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ Α.Π. 3817/12-05-2016 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ Η ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ , ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 10,00Τ.Μ. ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

1.000,00ΕΥΡΩ +( 10Τ.Μ. Χ 9,00ΕΥΡΩ ) = 1.090,00ΕΥΡΩ Χ 1 ΕΤΟΣ = 1.090,00ΕΥΡΩ

ΟΜΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ Α.Π.4165/20-05-2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ


ΑΔΑ: 6ΟΧΗΩΚΩ-ΕΧΤ

20% ΑΡΑ Η ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΤΑ 872,00ΕΥΡΩ (1.090,00 Χ 20% = 218,00 , 1.090,00ΕΥΡΩ-218,00ΕΥΡΩ (ΕΚΠΤΩΣΗ) =872,00ΕΥΡΩ)

Δ) ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ. , ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.150,00ΕΥΡΩ

50,00τ.μ. Χ 23,00ΕΥΡΩ = 1.150,00 Χ 1 ΕΤΟΣ = 1.150,00ΕΥΡΩ

Ε) ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ) συνολικού εμβαδού ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (27,50) τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 632,50ΕΥΡΩ

11,50ΕΥΡΩ /Τ.Μ. Η ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΡΩΣΤΡΩΝ, ΑΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ Α.Π. 3817/12-05-2016 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ Η ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ , ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 27,50Τ.Μ. ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

11,50ΕΥΡΩ Χ 27,50Τ.Μ. = 316,25ΕΥΡΩ Χ 2 = 632,50ΕΥΡΩ Χ 1 ΕΤΟΣ = 632,50ΕΥΡΩ

ΑΡΑ Η ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΤΑ 632,50ΕΥΡΩ

Το μίσθωμα θα καταβληθεί : α) το 30% του ετήσιου μισθώματος πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, β) το 20%του ετήσιου μισθώματος πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. εφάπαξ υπέρ του Δήμου Μήλου με την υπογραφή του συμφωνητικού και γ) το υπόλοιπο 50% του ετήσιου μισθώματος πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι 31/08/2016. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας για το κάθε τμήμα αιγιαλού από τα ανωτέρω η προσφορά του εκάστοτε πλειοδότη ορίζεται σε ποσό ίσο με το ήμισυ των τετραγωνικών του αντίστοιχου αιγιαλού (για παράδειγμα αν δημοπρατείται τμήμα αιγιαλού με επιφάνεια 50,00τ.μ. το ελάχιστο επιπλέον από τη προσφορά του προηγούμενου πλειοδότη θα είναι 50,00 / 2 = 25,00ευρω ). ΑΡΘΡΟ 6Ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού:

1) ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10 του οριζομένου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (για παράδειγμα αν η τιμή της πρώτης προσφοράς είναι 1.232,00ευρω , η εγγύηση θα είναι ποσού 1.232,00 χ 1/10 = 123,20ευρω ) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί , 2) δημοτική ενημερότητα (ο συμμετέχον καθώς και ο εγγυητής του και αν είναι εταιρία δημοτική ενημερότητα της εταιρίας και των εταίρων), η οποία να έχει εκδοθεί πριν την έναρξη του διαγωνισμού από την ταμειακή υπηρεσία Δήμου Μήλου. 3) φορολογική ενημερότητα (ο συμμετέχον και ο εγγυητής του και αν είναι εταιρία,

φορολογική ενημερότητα της εταιρίας). 4) Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ (ο συμμετέχον και ο εγγυητής του και αν είναι

εταιρία, ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ της εταιρίας). 5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναφέρει ότι έλαβε γνώση των όσων αναφέρονται στην ΚΥΑ ΔΔ0005159/586Β ́ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/Β/09-04-2015), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 ΚΥΑ και παρατάθηκε με το Ν. 4384/21-04-2016 (ΦΕΚ 78Α) άρ. 56


ΑΔΑ: 6ΟΧΗΩΚΩ-ΕΧΤ

6) σε περίπτωση συμμετοχής στη δημοπρασία εταιρίας πρέπει να κατατεθεί στην

επιτροπή αντίγραφο καταστατικού σύστασης, 7) αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο (γραμμένο στην ελληνική).

8) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα.

9) Σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει , με οποιοδήποτε τρόπο,

στη Δημοπρασία να προσκομίσει τα εν ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα. ΑΡΘΡΟ 7Ο Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8Ο Η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει τα ο 50% του μεταβιβαζόμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων. Α) Το παρεχόμενο δικαίωμα για το τμήμα αιγιαλού στην περιοχή ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, συνίσταται στην άδεια για τοποθέτηση :

• τροχήλατης καντίνας , αυτοκινούμενης ή μη, με κάλυψη καντίνας 10,00τ.μ. που να απέχει τουλάχιστον εκατό μέτρα από εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κλπ),

• σετ ξαπλώστρα+τραπεζάκι-ομπρέλα+ξαπλώστρα, για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή των λουόμενων. Β) Το παρεχόμενο δικαίωμα για το τμήμα αιγιαλού στις περιοχές :

• ΠΛΑΘΙΕΝΑ

• ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνίσταται στην άδεια για τοποθέτηση σετ ξαπλώστρα+τραπεζάκι-ομπρέλα+ξαπλώστρα, για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή των λουόμενων. Γ) Το παρεχόμενο δικαίωμα για το τμήμα αιγιαλού στην περιοχή ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ) συνίσταται στην άδεια για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Δ) Το παρεχόμενο δικαίωμα για το τμήμα αιγιαλού στην περιοχή ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνίσταται στην άδεια για τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο θαλασσίων μέσων αναψυχής προς ενοικίαση σε λουόμενους τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης μετακίνησης. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών (πλην ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι – μη σταθερής κατασκευής- για τοποθέτηση σωστικών μέσων επιφάνειας έως 5τ.μ. εντός του παραχωρούμενου χώρου) , καντίνας ή άλλου τροχοφόρου οχήματος και η πώληση αναψυκτικών, μαγιώ, αντηλιακών και ειδών φαγητού. ΑΡΘΡΟ 9Ο Η εκμίσθωση των χώρων αυτών δεν υποκαθιστά τυχών άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης. ΑΡΘΡΟ 10Ο

Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση


ΑΔΑ: 6ΟΧΗΩΚΩ-ΕΧΤ

κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λπ.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων, αυτοκινήτων κ.λπ.. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνεται εκτός των κοινοχρήστων χώρων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα - τέντες κ.λπ.). Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ενοικιαστή εντάσσεται και η χρήση υλικών εναρμονιζομένων με το περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα). ΑΡΘΡΟ 11Ο Ο μισθωτής θα συμμετέχει και θα ενδιαφέρεται για την καθαριότητα όχι μόνο του τμήματος αιγιαλού που θα έχει μισθώσει αλλά και του υπόλοιπου τμήματος του συγκεκριμένου αιγιαλού, των χημικών τουαλετών (αν υπάρχουν) καθώς και για τη διατήρηση του πρασίνου που τυχόν θα υπάρχει . Ο μισθωτής υποχρεούται να μεταφέρει τα απορρίμματα από τη λειτουργία της επιχείρησής του στον πλησιέστερο δημοτικό κάδο απορριμμάτων και δεν θα τα αφήνει στον αιγιαλό. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες και τα όρια αυτού ακέραια και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση. ΑΡΘΡΟ 12Ο Η διάρκεια της μίσθωσης να ορίζεται αποκλειστικά και μόνο εντός των χρονικών ορίων ισχύος της παρούσας απόφασης. Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τον μισθωτή. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση του χώρου για τοποθέτηση μέσων αναψυχής ή άλλων μέσων που ανήκουν σε τρίτους. ΑΡΘΡΟ 13Ο Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μεταβολή της τοποθεσίας ή της έκτασης που έχει ενοικιασθεί από τον πλειοδότη, χωρίς την έγγραφη γνώμη του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 14Ο Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση λόγω της μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τον κατά Νόμο αρμόδια όργανα. ΑΡΘΡΟ 15ο Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει , μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου Μήλου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του και ενέχεται για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. ΑΡΘΡΟ 16Ο Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ ΔΔ0005159/586Β ́ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/Β/09-04-2015), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 ΚΥΑ και παρατάθηκε με το Ν. 4384/21-04-2016 (ΦΕΚ 78Α) άρ. 56.

ΑΡΘΡΟ 17ο Ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα. ΑΡΘΡΟ 18Ο Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης χωρίς λόγο. ΑΡΘΡΟ 19Ο


ΑΔΑ: 6ΟΧΗΩΚΩ-ΕΧΤ

Απαγορεύεται από το μισθωτή κάθε εργασία που μπορεί να ρυπάνει το χώρο και να προκαλέσει πυρκαγιά ή άλλη ζημιά. ΑΡΘΡΟ 20Ο Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, φθορά, βλάβη που ήθελε προκληθεί σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις , εξοπλισμό επιχείρησης του μισθωτή από οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε λόγο και ο μισθωτής κανένα δικαίωμα αποκτά για αποζημίωση από τις τυχόν ζημιές. ΑΡΘΡΟ 21Ο Απαγορεύεται από το μισθωτή η τοποθέτηση μέσων αναψυχής στο χώρο του αιγιαλού που δεν έχει διατεθεί για εκμετάλλευση. ΑΡΘΡΟ 22ο Ο τελευταίος πλειοδότης πρέπει να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα και ο εξοπλισμός που θα διαθέτει να είναι ομοιόμορφος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα της προαναφερόμενης ΚΥΑ. ΑΡΘΡΟ 23Ο Ο μισθωτής , υποχρεούται να λαβαίνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς διαφύλαξης ή έκθεσης του εξοπλισμού της επιχείρησής του για την προστασία των λουόμενων και κάθε διερχόμενου για την αποφυγή ατυχημάτων. ΑΡΘΡΟ 24Ο Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σε αυτόν. Ο μισθωτής οφείλει να έχει σε εμφανές σημείο πινακίδα με τις τιμές κατά είδος καθώς και τη διάρκεια της μίσθωσης. ΑΡΘΡΟ 25Ο Πρέπει άμεσα να παραδίδονται στις Αρμόδιες Αρχές τα τυχόν ευρισκόμενα αντικείμενα: τιμαλφή, ρούχα κλπ. ΑΡΘΡΟ 26Ο Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της δημοπρασίας και του συναφθέντος - σε εκτέλεση του Πρακτικού- μισθωτηρίου συμβολαίου συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου αποστέλλονται στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας/Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας. Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας για τους λόγους που αναφέρονται στην ΚΥΑ, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου. ΑΡΘΡΟ 27Ο Ο παραχωρούμενος χώρος αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου, ενώ τα έξοδα της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμφωνητικού , καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης σε εφημερίδα, θα βαρύνουν το μισθωτή. ΑΡΘΡΟ 28ο Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με την τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μήλου, στα δημοσιότερα μέρη της έδρας του Δήμου


ΑΔΑ: 6ΟΧΗΩΚΩ-ΕΧΤ

συντάσσοντας αποδεικτικό με δύο μάρτυρες, στο ηλεκτρονικό site του Δήμου www.milos.gr και στην εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ. ΑΡΘΡΟ 29Ο Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από τις υπαλλήλους του Δήμου Μήλου Κάτρη Κωνσταντίνα (τηλ. 22873-60120, 60121) στο Δημαρχείο , Πλάκα 84800 Μήλος Κυκλάδες , κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ