Προμήθεια χημικού υλικού για το Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Μήλου

Διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια χημικού υλικού για το  Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Μήλου σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μήλου.   

                                              

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΜΗΛΟΣ 27/05/2016

         ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                             Α.Π. 2960

         ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010
  3. Το με Α.Π. 2910/2016 16REQ004455113 αίτημα για προμήθεια χημικού υλικού για το  Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Μήλου
  4. Την απόφαση 61/2016 της οικονομικής επιτροπής που έχει διατεθεί η σχετική πίστωση
  5. Τις ανάγκες του Δήμου Μήλου για προμήθεια χημικού υλικού για το  Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Μήλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

  1. Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια χημικού υλικού για το  Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Μήλου σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μήλου.

Το ενδιαφέρον των υποψήφιων αναδόχων θα εκδηλωθεί με την κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, έως την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:00, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Μήλου (πληροφορίες στο τηλ. 2287360108, 2287360119).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια σύμφωνα με Α.Π. 2910/2016 16REQ004455113 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

1.Προμήθεια 3 δεξαμενών (3000 κιλά) διαλύματος υπερχλωριώδους νατρίου

2. Προμήθεια 1 δεξαμενής LUBROFLOC (1000 κιλά)

3. Προμήθεια τριών τσουβαλιών DF652 των 25 κιλών

Τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ισχύς προσφοράς: ένας μήνας.

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν οι προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα.

Η πρόταση των ενδιαφερόμενων μπορεί να αναγραφεί σε οποιοδήποτε έντυπο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το έντυπο που έχει εκδώσει η Υπηρεσία του Δήμου για το σκοπό αυτό (έντυπο Οικονομικής προσφοράς).

Η πρόταση θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να μην έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην πρόταση οποιαδήποτε διόρθωση θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη. Η πρόταση απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Στο έντυπο θα αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής και η εμπορική ονομασία (brandname) του προσφερόμενου προϊόντος, το οποίο θα συμφωνεί με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Με την κατάθεση της πρότασης θεωρείται και η αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης. Μετά την κατάθεση της πρότασης δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή αξιολόγησης και από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη, 01/06/2016 στο Δημαρχείο Μήλου την και ώρα 12:10 από την αρμόδια επιτροπή. Στη διαδικασία μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Στην εξαιρετική περίπτωση που περισσότεροι του ενός προσφέρουν ακριβώς την ίδια τελική τιμή θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών που πρόσφεραν την ίδια τιμή.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανάλογα με τις ανάγκες και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη για το έτος 2017.

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας.

Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στα γραφεία του Δήμου Μήλου σύμφωνα με την επιθυμία της Υπηρεσίας Προμηθειών του Δήμου. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των υλικών το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μήλου έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την κάθε παράδοση αφού ολοκληρωθεί η παράδοση των υλικών στο Δήμο και αφού υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, πρωτόκολλο παραλαβής υλικών κλπ). Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και μετά την έγκριση του από το ελεγκτικό συνέδριο. Σε κάθε ένταλμα θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις (4% φόρος προμηθειών και 0,10% υπέρ δημοσίων συμβάσεων). 

Γραφείο Προμηθειών

Μαρία Γ. Κολιαράκη

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1

 Διάλυμας υπερχλωριώδους νατρίου

3 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (3000 κιλά)  
2 LUBROFLOC 1 δεξαμενή (1000 κιλά)  
3

DF652

3 σακιά 25 κιλών