ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ

Διεύθυνση: Μήλος ΤΚ 84800

Τηλέφωνο - Fax: 2287360108 - 2287023374

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

προκηρύσσει

ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1373/18-03-2016

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός ανοιχτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1373

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ, Διεύθυνση: Μήλος, ΤΚ 84800 Τηλέφωνο - Fax: 2287023374

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα προσφορά

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

637.270,00 € (πλέον ΦΠΑ 16%) ΔΑΠΑΝΗ

739.233,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ Π/Ϋ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ CPV

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Ϋ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

1. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

30.000,00 € 34144710

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α.

45213280 39713300 42921300 42415000 43327000 42996000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.)

607.270,00 €

18/03/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΦΕΚ- Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων)

15/04/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (τελευταία δημοσίευση)

14/04/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ της αναλυτικής Διακήρυξης στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

14/04/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ

Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων:

• Κωδικός Συλλογικής Απόφασης: ΕΠ0678

• Κωδικός Πράξης Συλλογικής Απόφασης: 2012ΕΠ06780040

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ, και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. την Απόφαση με αρ. πρωτ. 3410/16-08-2012 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Ένταξη της Πράξης "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας αποβλήτων Δήμου Μήλου" με κωδικό MIS 381345 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» 2. την Απόφαση με αρ. πρωτ 9Α/2016 της 29/02/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών τευχών της διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ». 3. την Απόφαση με αρ. πρωτ 37 της 26/02/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου

για τη συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας – Αξιολόγησης και Παραλαβής. 4. την Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αρ. πρωτ. 7118/2015 της 10/02/2016 με θέμα: «Έγκριση των τευχών δημοπράτησης για την: ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ». 5. την Απόφαση με αρ. πρωτ 9/2016 της 29/02/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Μήλου για τη διάθεση της πίστωσης 6. το νομικό πλαίσιο, όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στην παρ. 4.2 του Παραρτήματος Α της

παρούσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Ηλεκτρονικό ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€) για την

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΩΝ (739.233,20 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%.

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον -Αειφόρος Ανάπτυξη" με κωδικό MIS 381345.

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.

Στην παραπάνω προθεσμία δεν προσμετρούνται η ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στην Ε.Ε. και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

3 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30/05/2016

14/04/2016 10/05/2016

Ημέρα Δευτέρα

& ώρα 13:00 μ.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και του άρθρου 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας.

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

4. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.), στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο, ήτοι σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, μία τοπική (ημερήσια ή εβδομαδιαία) εφημερίδα και σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον νησιά (Ν. 3548, άρθρο 3 παρ. 1.δ.).

Η δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο γίνεται μετά την ημερομηνία αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος, στη δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε :

• στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) στις 18/03/2016,

• στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 15/04/2016

• στον Ελληνικό τύπο σε: - δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ), στις 12/04/2016 (τελευταία δημοσίευση) - δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες: (ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ και ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ), στις 12/04/2016 (τελευταία δημοσίευση),

- μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα: (Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) στις 14/04/2016

Η περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα www.milos.gr. και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μήλου. Επίσης, εστάλη στα επιμελητήρια της χώρας, τους συνδέσμους και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για ενημέρωση.

Η περίληψη της Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στον νόμο 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια») αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr στις 11/04/2016 και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 7ΛΟ2ΩΚΩ-ΡΞ1

5. Η Διακήρυξη καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

6. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα μέχρι και τις 20/05/2016.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι μέχρι και την 24/05/2016.

7. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, εκπαίδευση χρήσης / λειτουργίας και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού, όπως περιγράφεται στις «Τεχνικές Απαιτήσεις» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) της παρούσας Διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές για όλα ή για ένα από τα δύο (2) δημοπρατούμενα ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που αναφέρονται στον Πίνακα Π1 του άρθρου 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης.

8. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

9. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για πέντε (5) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού: εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

11. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί ή δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)., όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ - «Agreement on Government Procurement (GPA)») του Παγκόσμιου

4

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139/Α/27.06.1997) ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ καθώς και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),

και δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα των προμηθειών, διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση για τις προμήθειες εξοπλισμού του παρόντος διαγωνισμού, πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους του ως και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 10 «Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους οικονομικούς φορείς, βάση του κοινοτικού δικαίου (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, άρθρο 48 παρ.3, και ΠΔ 60/2007, άρθρο 45 παρ. 2 και 3) να στηρίζονται για συγκεκριμένη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτούς ή στην κοινοπραξία οικονομικών φορέων να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων σε αυτήν ή άλλων φορέων, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών.

Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες.

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

18/03/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ____________ 8

Άρθρο 1° - Αναθέτουσα Αρχή _________________________________________________ 9

Άρθρο 2° - Αντικείμενο του Διαγωνισμού ________________________________________ 9

Άρθρο 3° - Προϋπολογισμός της προμήθειας _____________________________________ 9

Άρθρο 4° - Ορισμοί και νομικό πλαίσιο _________________________________________ 11

Άρθρο 5° - Δημοσίευση της Διακήρυξης ________________________________________ 14

Άρθρο 6° - Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και παροχή διευκρινίσεων ___________ 15

Άρθρο 7° - Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού ________ 16

Άρθρο 8° - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ________________________________ 16

Άρθρο 9° - Αποκλεισμός συμμετοχής στο διαγωνισμό ______________________________ 18

Άρθρο 10° - Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής - Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 20

Άρθρο 11° - Γλώσσα σύνταξης των προσφορών __________________________________ 33

Άρθρο 12° - Τρόπος υποβολής προσφορών _____________________________________ 33

Άρθρο 13° - Περιεχόμενο προσφορών _________________________________________ 33

Άρθρο 14° - Τιμές προσφορών - Νόμισμα _______________________________________ 39

Άρθρο 15° - Χρόνος ισχύος προσφορών ________________________________________ 41

Άρθρο 16° - Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών ______________________________ 41

Άρθρο 17° - Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών _____________________ 42

Άρθρο 18° - Απόρριψη προσφορών ___________________________________________ 44

Άρθρο 19° - Ανάδειξη μειοδότη– Δικαιολογητικά κατακύρωσης - Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» - Δικαίωμα ματαίωσης / επανάληψης του διαγωνισμού _______________________________________________ 44

Άρθρο 20° - Κατακύρωση διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης ___ 54

Άρθρο 21° - Εγγυήσεις _____________________________________________________ 56

Άρθρο 22° - Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές ____________________________ 58

Άρθρο 23° - Προσφυγές – Ενστάσεις __________________________________________ 58

Άρθρο 24° - Όροι παράδοσης του εξοπλισμού ___________________________________ 60

Άρθρο 25° - Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου _____________________________________ 60

Άρθρο 26ο - Παραλαβή εξοπλισμού - Απόρριψη / αντικατάσταση εξοπλισμού ___________ 62

Άρθρο 27° - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση ________________________________ 64

Άρθρο 28° - Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου _______________________________________ 65

Άρθρο 29° - Τρόπος πληρωμής - Προκαταβολές - Κρατήσεις ________________________ 66

Άρθρο 30° - Ανωτέρα βία ___________________________________________________ 68

Άρθρο 31° - Δημοσιότητα ___________________________________________________ 68

Άρθρο 32° - Έλεγχοι _______________________________________________________ 69

Άρθρο 33° - Χρηματοδότηση ________________________________________________ 69

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ____________________________ 70

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ________________________________________________ 73

Γ.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ _________________ 73

Γ.2 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Π4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ– ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» _________________________________________________________ 73

Γ.3 ΠΙΝΑΚΕΣ Π4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» για όλα τα ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ____________________________________________________________ 74

6

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Γ3.1 ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ _____________________________________ 74 Γ3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. _________________________________________ 78

Γ4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ _____________________________ 96

Γ4.1 ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ _____________________________________ 96 Γ4.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. _________________________________________ 97

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ____________________ 99

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ___________________________________ 103

Άρθρο 1ο - Ορισμοί ______________________________________________________ 103

Άρθρο 2ο - Αντικείμενο και διάρκεια Σύμβασης - χρόνος παράδοσης _________________ 104

Άρθρο 3ο - Τεχνικά χαρακτηριστικά - όροι παράδοσης και παραλαβής ________________ 105

Άρθρο 4ο - Ποινικές ρήτρες - εκπτώσεις μέχρι την παραλαβή της προμήθειας __________ 106

Άρθρο 5ο - Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις _____________________________________ 107

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις _____________________________________________________ 109

Άρθρο 7ο - Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις - υποχρεώσεις προμηθευτή __________________ 110

Άρθρο 8ο - Κυρώσεις - έκπτωση προμηθευτή ___________________________________ 111

Άρθρο 9ο - Τροποποιήσεις της Σύμβασης - Αναστολή - Καταγγελία και λύση της Σύμβασης 111

Άρθρο 10ο - Εφαρμοστέο δίκαιο - επίλυση διαφορών _____________________________ 112

Άρθρο 11ο - Λοιπές Διατάξεις _______________________________________________ 112

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ _______________ 113

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ _________ 119

7

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τα ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ αναφέρονται στο άρθρο 2ο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της διακήρυξης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 637.270,00 € (πλέον ΦΠΑ 16%)

739.233,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων:

• Κωδικός Συλλογικής Απόφασης: ΕΠ0678

• Κωδικός Πράξης Συλλογικής Απόφασης: 2012ΕΠ06780040

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

8 ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΙΡΛΙΓΚΟΣ» ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν. 2238/94 άρθρο 55 – ΦΕΚ 151/Α/16.09.94).

4% επί την καθαρή αξία του ΕΙΔΟΥΣ (προ ΦΠΑ).

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3,).

0,10% επί της προ ΦΠΑ αξίας (η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και την επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%)

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Άρθρο 1° - Αναθέτουσα Αρχή

Η Αναθέτουσα Αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό της ως άνω προμήθειας είναι ο Δήμος Μήλου.

Διεύθυνση : Μήλος, ΤΚ 84800, τηλ. 2287360108 Fax: 2287023374, e-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες-αρμόδιος υπάλληλος: Κολιαράκη Μαρία 2287360108, Τασιόπουλος Μάρκος 2287360110, Κοτσίκα Ελισάβετ 2287360119

Άρθρο 2° - Αντικείμενο του Διαγωνισμού

2.1 Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά στο νησί της Μήλου, πλήρη εγκατάσταση στο χώρο εγκατάστασης σε δημοτική έκταση στη θέση «Φιρλίγκος» της Νήσου Μήλου, διενέργεια δοκιμών, εκπαίδευση στη χρήση / λειτουργία των μηχανημάτων και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας των παρακάτω δύο (2) ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ όπως περιγράφεται στις «Τεχνικές Απαιτήσεις» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) της παρούσας διακήρυξης, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή:

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ 1: ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ, ελάχιστης μικτής ισχύος 47 HP κατά SAE

ΕΙΔΟΣ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α.

Το είδος αυτό περιλαμβάνει:

2Α. 1 ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, δυναμικότητας τουλάχιστον 7.0 tn/hr για εισερχόμενα σύμμεικτα απόβλητα 2.800 tn/έτος (με ταινίες τροφοδοσίας, σύστημα συσκευασίας)

2Β. 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ (WRAPPER)

2Γ. 1 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ

2Δ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

2Ε. COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

2ΣΤ. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, που περιλαμβάνουν την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, για την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, εξωτερικού φωτισμού. Περιλαμβάνεται επίσης, το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών (χωματουργικές, θεμελίωση, Η/Μ εργασίες, επιστρώσεις, κλπ.).

2.2 Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των ΑΣΑ, καινούργιος και αμεταχείριστος.

2.3 Ο Προμηθευτής του Είδους 2 είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να υποβάλλει για τα έργα υποδομής το σύνολο των απαιτούμενων σχεδίων, αρχείων και μελετών σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής για την ασφάλεια του έργου και για την έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων. Πρόσθετα, θα πρέπει να υποβάλλει τις σχετικές μελέτες και σχέδια σε επίπεδο εφαρμογής προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία Κυκλάδων του Πυροσβεστικού Σώματος.

2.4 Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για όλα ή για ένα από τα δύο (2) δημοπρατούμενα ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Για το ΕΙΔΟΣ 2 η προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα τμήματα που το απαρτίζουν και τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα Π1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3° - Προϋπολογισμός της προμήθειας

Ο παρακάτω αναφερόμενος προϋπολογισμός είναι η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης προμήθειας των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ Π1. Η δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που μπορεί να υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιμώμενη δαπάνη απορρίπτονται.

Η συνολική δαπάνη του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Συνοχής, και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη.

9

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Αρ. ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ (%)

ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

TEM. 1 30.000,00 16% 30.000,00 4.800,00 34.800,00

ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΟΥΣ 1 30.000,00 4.800,00 34.800,00

ΕΙΔΟΣ 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α.

2Α ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΕΜ. 1

300.000,00

16% 300.000,00 48.000,00 348.000,00

2Β ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ

(WRAPPER)

ΤΕΜ. 1 80.000,00 16% 80.000,00 12.800,00 92.800,00

2Γ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ ΤΕΜ. 1 30.000,00 16% 30.000,00 4.800,00 34.800,00

2Δ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΕΜ. 1 51.800,00 16% 51.800,00 8.288,00 60.088,00

2Ε COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΤΕΜ. 1 33.000,00 16% 33.000,00 5.280,00 38.280,00

2ΣΤ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΜ. 1 112.470,00 16% 112.470,00 17.995,20 130.465,20

ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΟΥΣ 2 607.270,00 97.163,20 704.433,20

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 637.270,00

(ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ) 101.963,20

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 739.233,20

Άρθρο 4° - Ορισμοί και νομικό πλαίσιο

4.1 Ορισμοί

Αναθέτουσα Αρχή: Ο Δήμος Μήλου που προκηρύσσει το διαγωνισμό και ο οποίος υπογράφει με τους αναδόχους τις συμβάσεις προμήθειας του εξοπλισμού.

Προϊσταμένη Αρχή / Όργανο λήψης αποφάσεων: Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μήλου

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Ο Δήμος Μήλου.

Έργο: Η προμήθεια που περιγράφεται στο άρθρο 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας

Διαγωνιζόμενος ή Υποψήφιος: ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλλει φάκελο συμμετοχής, δηλαδή είτε η μεμονωμένη επιχείρηση (φυσικό η νομικό πρόσωπο), είτε η ένωση ή κοινοπραξία (φυσικών ή νομικών προσώπων) από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Διακήρυξη ή Τεύχη Διαγωνισμού: το παρόν έγγραφο με τα Παραρτήματά του που εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τους ενδιαφερόμενους / υποψηφίους διαγωνιζόμενους και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός.

Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που υποβάλλονται από έναν προσφέροντα ή συμμετέχοντα ή διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, για τη συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού.

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και εισήγησης για ανάθεση (ΕΔ): Το αρμόδιο για την αποσφράγιση, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αξιολόγηση / βαθμολόγηση των προσφορών συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Αποτελείται από τρία ή πέντε τακτικά μέλη (και ισάριθμα αναπληρωματικά) που είναι υπάλληλοι που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Τα πρακτικά της ΕΔ ως γνωμοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστικού χαρακτήρα.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί αιτιολογημένα πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού ως και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως επί ενστάσεων και επί προδικαστικών προσφυγών και μέχρι την απόφαση κατακύρωσης.

Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ): Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της διοίκησης με τη διαδικασία του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου, αποτελείται από τρία τακτικά μέλη (και ισάριθμα αναπληρωματικά) τα οποία είναι υπάλληλοι που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα, έχει την ευθύνη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας και την παραλαβή της και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Ανάδοχος ή Προμηθευτής: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και θα εκτελέσει την προμήθεια.

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας

Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την προκηρυσσόμενη προμήθεια, δηλαδή μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας.

Συμβατικό ποσό ή συμβατικό τίμημα ή συμβατική αξία (αξίας σύμβασης): Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά του αναδόχου τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια των ΕΙΔΩΝ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπία (fax) κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

Γ.Ε.ΜΗ.: Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το Γ.Ε.ΜΗ. θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 3419/2005, ο οποίος τροποποιήθηκε με το Ν. 3853/2010 και το Νόμο 4038/2012. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) που ασκούν εμπορία, ενώ ιδρύεται σε κάθε Επιμελητήριο ειδική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Με την ΚΥΑ Κ1-802 (ΦΕΚ 470Β/24-3-2011) τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ. και πλέον οι εταιρείες που ιδρύονται μετά την 4/4/2011

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

υποχρεούνται να καταθέτουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα σχετικά με τη σύστασή τους έγγραφα, για την εγγραφή τους σε αυτό.

CPV: (Common Procurement Vocabulary) (ΚοινόΛεξιλόγιοΠρομηθειών). Ενιαίο σύστημα ταξινόμησης των δημοσίων συμβάσεων ή κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 και αναθεωρήθηκε/εξορθολογήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007.

Ε.Ο.Χ.: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Συνθήκη με την Ε.Κ. που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994, από τα εναπομείναντα κράτη της ΕΖΕΣ, έχει δηλ. μέλη την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία και κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή. με τον Νόμο 2155/93 (ΦΕΚ 104Α/18-6-1993).

Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ): Συμφωνία που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που συστήθηκε το 1995 και των πολυμερών δια πραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης που ολοκληρώθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 1993, αντικατέστησε την Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορείου του 1947 (GATT - General Agreement on Tariffs and Trade) και κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/1997).

ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου : Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

4.2 Νομικό πλαίσιο

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τα παρακάτω:

Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1. της παρούσας Διακήρυξης, 2. της ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/09 της Επιτροπής και ισχύει, 3. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1783/1999. 4. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999. 5. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 του Συμβουλίου της 08ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 6. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28.11.2007 «για τροποποίηση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV. 7. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα. 8. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της 13.12.2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 9. της Υπουργικής Απόφασης 11389/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ΠΔ 60/07 (ΦΕΚ Α/64/16.3.2007) 10. του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», 11. του ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 12. του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 13. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 14. του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290Α/28-12-1998) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 14 (Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα). 15. του Ν. 2682/1999 «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία αυτ/των - οχημάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

12

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

16. του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 17. του Ν. 2859/2000, (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18. του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 19. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 20. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3-12-07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», (και ιδίως του άρθρου 25), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53Α) και τον N. 4072/2012 και ισχύει. 21. του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α,) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης) 22. του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007- 2013 και άλλες διατάξεις». 23. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 24. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 25. του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 26. του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», ο οποίος καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000 27. του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/12.03.2012), «Δίκαιη δίκη και διάρκεια αυτής», άρθρο 63 «Τροποποίηση Ν. 3886/2010». 28. του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α ́ 85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 29. του Ν. 4072/2012 86/Α/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος..», άρθρο 242 «Τροποποίηση διατάξεων ΕΣΠΑ Ν. 3614/2007» 30. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.12), άρθρο 10 και το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) άρθρο 238 παρ. 2β και ισχύει. 31. του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011), Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015, ειδικά το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 32. του Ν. 4111/2013, (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α'), Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις. 33. του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013): Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις 34. του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/31.05.2013 τεύχος Α'): Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 35. του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/18.04.2013 τεύχος Α'): Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. 36. του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α'): Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ́ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 37. του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/7-4-2014 τεύχος Α’): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 38. του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α’/8-8-2014): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

13

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Τις παρακάτω αποφάσεις και εγκυκλίους :

1. την Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής 2006/C 179/02) σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζονται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις». 2. την Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 «για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» 3. την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ Β 540/27-3-2008) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/9-9- 2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088/ Β/19-7-2010) και ισχύει, 4. Την Υ.Α. με αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 5. την ΚΥΑ με Αριθμ. Π1/2380: «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400Β/20-12-2012). 6. την Υπουργική Απόφαση 9814/20.05.2013 (ΦΕΚ 1222/Β/20.05.2013 «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 7. την Υπουργική Απόφαση Κ2-3743/23.07.2014 (ΦΕΚ 2157/06.08.2014 τεύχος Β’) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Β' εξαμήνου 2014» 8. την Εγκύκλιο 17, ΑΠ Δ17α/194/7/ΦΝ 433/19-9-2014 «Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών». 9. την Εγκύκλιο 11, ΑΠ 27754/28.06.2010 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ ́ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. – Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων των ΟΤΑ Α ́ βαθμού. 10. τις Εγκυκλίους με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526 της 4.11.2011 της Γενικής Δ/σης Διοίκησης, Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν. 4024/11) 11. την Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700 της 19.09.2012 της Γενικής Δ/σης Διοίκησης, Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν. 4024/11) 12. την Εγκύκλιο 6, ΑΠ 2067/14.1.2011 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γεν.Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.» 13. την Εγκύκλιο Π1/3187 της 22/9/2009 της Δ/σης Πολιτικής Προμηθειών Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης «Εφαρμογή αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών των δημοσίων διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών. 14. την Εγκύκλιο 2 με ΑΠ 876/7.1.2011 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γεν Δ/σης τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης «Θέματα δημοσίων συμβάσεων ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ)» . 15. την Εγκύκλιο με ΑΠ Π1/273 της 07.02.2011 της Γ.Γ. Εμπορίου «Εφαρμογή του νόμου 3886/10 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 16. την Εγκύκλιο ΑΠ οικ.103731/1278 της 13.5.2004 του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων στερών αποβλήτων» όπως ισχύει.

Λόγω του ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους διευκρινίζεται ότι, εφόσον οι διατάξεις που προβλέπονται από την παραπάνω ελληνική νομοθεσία ή από την παρούσα διακήρυξη έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις προβλεπόμενες από το κοινοτικό δίκαιο, τότε ισχυρότερες θεωρούνται οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που στην παρούσα διακήρυξη περιέχονται όροι μη σύμφωνοι προς το κοινοτικό δίκαιο, τότε υπερισχύουν αυτόματα οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, χωρίς ανάγκη επαναπροκήρυξης των όρων αυτών.

Άρθρο 5° - Δημοσίευση της Διακήρυξης

5.1 Αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο της προκήρυξης στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 30 παρ. 4 του Π.Δ. 60/07).

5.2 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 14

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.

Στην παραπάνω προθεσμία δεν προσμετρούνται η ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στην Ε.Ε. και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

5.3 Η περίληψη της Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στον νόμο 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια») αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr στις 11/04/2016 και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 7ΛΟ2ΩΚΩ-ΡΞ1 Επίσης, αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα www.milos.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ).

Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μήλου, ενώ ολόκληρη η Διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια της χώρας, τους συνδέσμους και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για ενημέρωση.

5.4 Η δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο γίνεται μετά την ημερομηνία αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε:

• στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) στις 18/03/2016 (ημ/νια αποστολής),

• στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 15/04/2016,

• στον Ελληνικό τύπο σε:

• - δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ), στις 12/04/2016 (τελευταία δημοσίευση)

• - δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες: (ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ και ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ), στις 12/04/2016 (τελευταία δημοσίευση),

• - μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα: (Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) στις 14/04/2016

Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση.

5.5 Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος, στη δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 6° - Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και παροχή διευκρινίσεων

6.1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η Διακήρυξη καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης.

Επίσης, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Μήλου www.milos.gr

6.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα μέχρι και τις 20/05/2016

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι μέχρι και την 24/05/2016

Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr .

Σημειώνεται επίσης ότι οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα αναρτώνται ταυτόχρονα συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.milos.gr). Επίσης, θα καταχωρούνται και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (παρ. 6.1 του παρόντος άρθρου), καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

15

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Άρθρο 7° - Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού

7.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των δύο (2) υπό προμήθεια ΕΙΔΩΝ ή μόνο για ένα από αυτά. Η προσφορά του ΕΙΔΟΥΣ 2 πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους τμήματα εξοπλισμού που το απαρτίζουν.

7.2 Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

16 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30/05/2016

14/04/2016 10/05/2016

Ημέρα Δευτέρα

& ώρα 13:00 μ.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και του άρθρου 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

7.3 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά όπως περιγράφεται στο άρθρο 16 της παρούσας.

Άρθρο 8° - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

8.1 Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) ιδιωτικού δικαίου ή β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά ή γ) συνεταιρισμοί ή δ) κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)., όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ - «Agreement on Government Procurement (GPA)» ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139/Α/27.06.1997) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ καθώς και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), δραστηριοποιούνται νόμιμα και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας, οι οποίοι:

- ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων που αφορούν στα είδη του διαγωνισμού στα οποία συμμετέχουν καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών, - διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμήθειες του παρόντος

διαγωνισμού, - πληρούν τους όρους σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και να διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της προμήθειας όπως αναφέρονται στο Άρθρο 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας.

8.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:

8.2.1 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:

▪ Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

▪ Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

▪ Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας:

o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην

ελληνική.

o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία.

8.2.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

8.2.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

8.3 Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των ως άνω κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά τη νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.

8.4 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ενώσεις / κοινοπραξίες προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Οι ενώσεις/κοινοπραξίες συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις όλων των μελών τους (εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης/κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση /κοινοπραξία.

• Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

• Ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.

• Όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ' εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.

• Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση/κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή και η ένωση/κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

• Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία.

• Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρων για την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

17

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

• Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης / κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

8.5 Κανείς υποψήφιος ή κανείς συμμετέχων σε Ένωση / Κοινοπραξία υποψηφίων ή Συνεταιρισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Όλες οι προσφορές στις οποίες συμμετέχει (είτε αυτοτελώς ως υποψήφιος είτε ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης προσώπων) ο ίδιος συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια κοινοπραξία ή ένωση προσώπων), αποκλείονται από το διαγωνισμό.

Σε περιπτώσεις εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, οι θυγατρικές τους δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε άλλη προσφορά, πέραν αυτής στην οποία συμμετέχει η μητρική εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχουν είτε η μητρική είτε η θυγατρική εταιρία. Επίσης δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε παραπάνω από ένα σχήματα θυγατρικές της ίδιας εταιρείας.

8.6 Οι Ενώσεις υποχρεούνται να αναφέρουν κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς το ακριβές ποσό του προϋπολογισμού, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της Ένωσης και να αποδεικνύουν τη μεταξύ τους συμφωνία με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών της παραγράφου 10.1 του Άρθρου 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας.

8.7 Είναι επιτρεπτή βάσει του κοινοτικού δικαίου η προσφυγή ενός προσφέροντος στη δάνεια εμπειρία. Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους οικονομικούς φορείς, βάση του κοινοτικού δικαίου (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, άρθρο 48 παρ. 3, και ΠΔ 60/2007, άρθρο 45 παρ. 2 και 3, άρθρο 46, παρ.3) να στηρίζονται για τη συγκεκριμένη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτούς καθώς επίσης και σε μία κοινοπραξία οικονομικών φορέων να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων σε αυτήν ή άλλων φορέων, με την προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων τα οποία θα αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην παρ. 10.3 του άρθρου 10 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.

Άρθρο 9° - Αποκλεισμός συμμετοχής στο διαγωνισμό

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

9.1 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της διακήρυξης.

9.2 Αποκλείονται από το διαγωνισμό και οι παρακάτω:

1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες που, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 παρ 1 της οδηγίας 18/2004/ΕΚ, έχουν εις βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

Ι. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

ΙΙ. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

ΙΙΙ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΙV. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/E0K του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

3. Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

4. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή.

5. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο.

18

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.

7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.

8. Όσοι είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σε εφαρμογή του ΠΔ 60/2007 ή των διατάξεων της παρούσας Διακήρυξης ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών.

9. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι σε ισχύ.

10. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς προμηθειών στο Ελληνικό Δημόσιο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

11. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση.

12. Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις της Διακήρυξης.

13. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.

14. Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός νομικού προσώπου ή ενός φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων).

15. Δεν γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών), που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ' όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

16. Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας του εξοπλισμού:

1. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 10.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας Διακήρυξης,

2. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους όλα τα

ζητούμενα με την παρούσα Προκήρυξη δικαιολογητικά και έγγραφα

3. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα των προσφορών στα

ελληνικά ή επισήμως μεταφρασμένα στα ελληνικά.

4. Οι υποψήφιοι που έχουν απολέσει το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

5. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις

παραπάνω κυρώσεις.

6. Οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού

της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

7. Οι ενώσεις /κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν υποβάλλουν αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό για το συγκεκριμένο έργο.

8. Οι ενώσεις /κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν υποβάλλουν

συμφωνητικό μεταξύ των μελών τους, το οποίο θα αφορά στο συγκεκριμένο έργο.

17. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοπιστωτικής επάρκειας και τα όριά τους, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 10, παρ. 10.2.1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.

18 Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων και τα όριά τους, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 10, παρ. 10.2.2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.

19

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Άρθρο 10° - Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής - Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

10.1 Κύρια Δικαιολογητικά Συμμετοχής

10.1.1 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά) οφείλουν να υποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής.

10.1.2 Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

10.1.3 Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ως επίσημη μετάφραση θεωρείται η διενεργούμενη από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από δικηγόρο ή από συμβολαιογράφο, που έχουν δικαίωμα επικύρωσης μετάφρασης. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.

10.1.4 Τα φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να υποβάλλουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.

10.1.5 Δικαιολογητικά συμμετοχής για τους Έλληνες πολίτες

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 1 του ΠΔ 60/2007 και συγκεκριμένα: 1. ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα

ακόλουθα αδικήματα:

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/E0K του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α'305).

2. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. 3. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητα. 4. αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 της παρούσας.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 2 του Π.Δ. 60/2007 και 20

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

συγκεκριμένα: (α) δεν τελεί σε πτώχευση εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία συνδιαλλαγής ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών, (β) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής πτωχευτικού συμβιβασμού, (γ) δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, (δ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, (ε) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, (στ) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσης. (ζ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 της παρούσας

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμά του.

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι πληροί τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα όριά τους όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 10.2.1 της παρούσας, καθώς και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω κατά το στάδιο της κατακύρωσης.

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται

τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 1) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων

έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 2) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τευχών

δημοπράτησης που την απαρτίζουν. 3) Έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει το υπό προμήθεια

είδος / είδη στον τόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. 4) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ιδίως της αναβολής ή ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού ή υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 5) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 6) Δεν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 7) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του Ελληνικού

Δημοσίου. 8) Δηλώνει τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης. 9) Δηλώνει ότι συμμετέχει μόνο μία φορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

7. Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές

του.

8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται

τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και θα δηλώνονται τα παρακάτω:

• η συμμόρφωση ή η σχετική απόκλιση των προσφερόμενων ειδών / τεχνικών υπηρεσιών με /από τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, σύμφωνα με τα ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ α) προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και β) προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ τα οποία συμπληρώνει.

• ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη αρχή.

• ότι ο υποψήφιος θα προσκομίσει στο χρόνο παράδοσης του εκάστοτε οχήματος και τη σχετική έγκριση τύπου για την άδεια κυκλοφορίας του (όπου αυτή απαιτείται) που θα την εκδώσει ο ανάδοχος

• η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται

• ο χρόνος και τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών

• ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

21

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

10.1.6 Δικαιολογητικά συμμετοχής για τους αλλοδαπούς πολίτες

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 1 του ΠΔ 60/2007 και συγκεκριμένα: 1. ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα:

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/E0K του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α'305).

2. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. 3. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητα. 4. αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 της παρούσας.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 2 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα: (α) δεν τελεί σε πτώχευση εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία συνδιαλλαγής ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών, (β) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής πτωχευτικού συμβιβασμού, (γ) δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, (δ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, (ε) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου, (στ) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσης. (ζ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 της παρούσας

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται

22

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση της χώρας εγκατάστασής του, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμά του.

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι πληροί τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα όριά τους όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 10.2.1 της παρούσας, καθώς και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω κατά το στάδιο της κατακύρωσης.

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται

τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 1) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων

έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 2) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τευχών

δημοπράτησης που την απαρτίζουν. 3) Έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει το υπό προμήθεια

είδος / είδη στον τόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. 4) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ιδίως της αναβολής ή ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού ή υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 5) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 6) Δεν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς αντίστοιχής αρχής. 7) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του Ελληνικού

Δημοσίου. 8) Δηλώνει τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης. 9) Δηλώνει ότι συμμετέχει μόνο μία φορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

7. Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές

του.

8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και θα δηλώνονται τα παρακάτω:

• η συμμόρφωση ή η σχετική απόκλιση των προσφερόμενων ειδών / τεχνικών υπηρεσιών με /από τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, σύμφωνα με τα ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ α) προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και β) προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ τα οποία συμπληρώνει.

• ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη αρχή.

• ότι ο υποψήφιος θα προσκομίσει στο χρόνο παράδοσης του οχήματος και τη σχετική έγκριση τύπου για την άδεια κυκλοφορίας του (όπου αυτή απαιτείται) που θα την εκδώσει ο ανάδοχος

• η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται

• ο χρόνος και τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών

• ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

10.1.7 Δικαιολογητικά συμμετοχής για νομικά πρόσωπα, αλλοδαπά και ημεδαπά

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα φέρει ημερομηνία

23

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: δεν συντρέχουν στο πρόσωπο α) των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε., β) των διαχειριστών ΕΠΕ, γ) του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε., δ) των νομίμων εκπροσώπων κάθε άλλου νομικού προσώπου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 1 και του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα: 1. ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα

αδικήματα:

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/E0K του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α'305). 2. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. 3. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητα. 4. αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 της παρούσας.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο α) των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε., β) των διαχειριστών ΕΠΕ, γ) του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε., δ) των νομίμων εκπροσώπων κάθε άλλου νομικού προσώπου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 2 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα: (α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο α) των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε., β) των διαχειριστών ΕΠΕ, γ) του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε., δ) των νομίμων εκπροσώπων κάθε άλλου νομικού προσώπου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 2 περιπτώσεις γ, δ και ζ του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα δεν έχει/έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατά την εφαρμογή της παρούσας. (β) δεν τελεί σε πτώχευση εκκαθάριση, υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, διαδικασία συνδιαλλαγής, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, (γ) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, (δ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) του ιδίου και του προσωπικού του και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. (ε) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 της παρούσας

4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει τα παρακάτω:

- τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 24

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

διαδικασία.

- δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει (για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα), ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετημάτων (για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα), ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση της χώρας εγκατάστασής του, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμά του.

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι πληροί τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα όριά τους όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 10.2.1 της παρούσας, καθώς και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω κατά το στάδιο της κατακύρωσης..

7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και θα δηλώνονται τα παρακάτω:

• η συμμόρφωση ή η σχετική απόκλιση των προσφερόμενων ειδών / τεχνικών υπηρεσιών με /από τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, σύμφωνα με τα ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ α) προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και β) προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ τα οποία συμπληρώνει.

• ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη αρχή.

• ότι ο υποψήφιος θα προσκομίσει στο χρόνο παράδοσης του οχήματος και τη σχετική έγκριση τύπου για την άδεια κυκλοφορίας του (όπου αυτή απαιτείται) που θα την εκδώσει ο ανάδοχος

• η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται

• ο χρόνος και τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών

• ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

8. Τα Νομικά Πρόσωπα εγκατεστημένα στην αλλοδαπή υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 1. ΦΕΚ σύστασης, 2. Ισχύον καταστατικό με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα

τροποποιήσεις αυτού ή κωδικοποιημένο καταστατικό(εφόσον υπάρχει), 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 6. Προκειμένου για Α.Ε.: Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης/Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας (για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, η βεβαίωση αυτή πρέπει να προσκομίζεται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους Επιμελητηρίου), στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και το ισχύον καταστατικό. 7. Προκειμένου για Ε.Π.Ε.: Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (περί τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών) και κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.. Προκειμένου για εταιρείες Ε.Π.Ε. που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, τα ως άνω έγγραφα πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους Επιμελητηρίου. Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού

25

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

προσώπου.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε προσκομίζει:

1. Το τελευταίο ισχύον καταστατικό με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 2. Πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού

(πιστοποιητικό μεταβολών). Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Προκειμένου για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, τα ως άνω έγγραφα πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους Επιμελητηρίου. Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 1. Συμφωνητικό σύστασης τους εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του

τελευταίου σε ισχύ καταστατικού τους εταιρίας. 2. Πιστοποιητικό περί μεταβολών τους εταιρείας από την αρμόδια αρχή. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με τα ως άνω αναφερόμενα, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιρειών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και β) ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

11. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 1) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων

έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 2) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τευχών

δημοπράτησης που την απαρτίζουν. 3) Έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει το υπό προμήθεια

είδος / είδη στον τόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. 4) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση του της Αναθέτουσας Αρχής ιδίως της αναβολής ή ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού ή υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 5) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 6) Δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 7) Δεν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς αντίστοιχής αρχής. 8) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του Ελληνικού

Δημοσίου. 9) Δηλώνει τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης. 5) Δηλώνει ότι συμμετέχει μόνο μία φορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

10.1.8 Δικαιολογητικά συμμετοχής των Συνεταιρισμών

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

26

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

2. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις (που αναφέρονται για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παρ. 10.1.5 ως 10.1.7 του άρθρου 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης). Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Συνεταιρισμού.

3. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Συνεταιρισμού από την οποία να προκύπτει η έγκριση του

για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

10.1.9 Δικαιολογητικά συμμετοχής για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας. Επί πλέον η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

2. Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις (παρ. 10.1.5 ως 10.1.8 του παρόντος άρθρου 10, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης) ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

3. Δήλωση ή Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας προμηθευτών, στην

οποία:

• να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία

• να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας προμηθευτών,

• να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης επί του συνόλου της προσφοράς,

• να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας,

• να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου,

• να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος (και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει) της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα

στοιχεία του διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

10.1.10 Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά.

Επίσης πρέπει να υποβληθούν στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και τα παρακάτω:

1) Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος

με το οποίο:

• Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η συμμετοχή εκάστης της εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης.

27

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

• Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς.

2) Για τα νομικά πρόσωπα: Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει: ο διορισμός των διοικούντων το νομικό πρόσωπο, τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο.

Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

10.1.11 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων

1) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη (η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά») ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος, που γίνονται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις κατηγορίες των υποψηφίων.

2) Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής αλλοδαπής χώρας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και τη σαφήνεια των επιμέρους δικαιολογητικών. Η ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά».

3) Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, νοείται για τους ημεδαπούς υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Για τους αλλοδαπούς νοείται κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

4) Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, γίνονται δεκτά εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της σφραγίδας "Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς.

Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου συμμετέχοντος ή και αναδόχου στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα. ή τον ανάδοχο.

5) Σε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή θα επισυνάπτονται

αντίστοιχες επικυρωμένες μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα.

10.1.12 Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση / Κοινοπραξία

Αν η εκτέλεση του Έργου αναληφθεί από Ένωση οικονομικών φορέων ισχύουν για την εκτέλεση του Έργου οι παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις:

28

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

1) Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της

Ένωσης.

2) Τα μέλη της Ένωσης οικονομικών φορέων ευθύνονται απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή αλληλεγγύως αδιαιρέτως και εις ολόκληρο, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση ή από τον νόμο.

3) Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο, στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της Κοινοπραξίας, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

4) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

5) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε οι συμβατικοί όροι εκπληρώνονται από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους.

10.1.13 Εάν η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς βάσει των άρθρων 18, 35 του ΕΚΠΟΤΑ επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

10.1.14 Όλοι οι όροι του παρόντος άρθρου θεωρούνται ουσιώδεις. Η παράλειψη υποβολής του φακέλου όπως απαιτείται και η ψευδής δήλωση ή παροχή ψευδών πληροφοριών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από τη δημοπρασία

10.2 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται, πέρα από τα κύρια δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10.1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης, να συνυποβάλλουν στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» τα παρακάτω πρόσθετα δικαιολογητικά για να τεκμηριώσουν ότι ο υποψήφιος καλύπτει της ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (συνυποβάλλονται «Στοιχεία ικανοποίησης των ελαχίστων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής»).

10.2.1 Δικαιολογητικά πιστοποίησης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό:

10.2.1.1 Βεβαίωση τράπεζας για την χρηματοπιστωτική επάρκεια του προσφέροντα.

Ως απόδειξη χρηματοπιστωτικής επάρκειας απαιτείται βεβαίωση τράπεζας όπου αναφέρεται ότι ο προσφέρων έχει συνεργασία με αυτήν και δηλώνεται το όριο της πιστοληπτικής του ικανότητας.

Επαρκής θεωρείται η χρηματοπιστωτική ικανότητα όταν το όριό της ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 20% του ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα είδη που υποβάλλει προσφορά.

Με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό ο υποψήφιος δεσμεύεται κατ ́ αρχήν με μία υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβάλλει την ως άνω βεβαίωση της τράπεζας με το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εφόσον πρόκειται να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας. Η απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής των πινάκων 10.1.5 ως 10.1.10 του άρθρου 10 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ως εξής:

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής ο υποψήφιος κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 η οποία υπογράφεται από τον / τους νόμιμο / νόμιμους εκπροσώπους του υποψηφίου ανάδοχου, και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και όπου πρέπει να δηλώνεται ότι «πληροί τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα όριά τους όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 10.2.1 της παρούσας, καθώς και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω κατά το στάδιο της κατακύρωσης.».

10.2.1.2 Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων προ του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2012-2013-2014), ή - σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην τήρηση ισολογισμών - Υπεύθυνη Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του διαγωνιζόμενου για τις εν λόγω τρεις οικονομικές χρήσεις. Ειδικά για την προηγούμενη του έτους του διαγωνισμού οικονομική χρήση, ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του έτους αυτού, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Ως ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο διαγωνιζόμενος προκειμένου να κριθεί κατάλληλος, θεωρείται η επίτευξη μέσου ετήσιου όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας σε ποσοστό ίσο με το 50% του συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ για τον προσφερόμενο εξοπλισμό.

29

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχει συντάξει κατά το διάστημα αυτό ή δήλωση για το διάστημα αυτό.

Σ ́ αυτήν την περίπτωση ως ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο διαγωνιζόμενος προκειμένου να κριθεί κατάλληλος, θεωρείται η επίτευξη μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών σε ποσοστό ίσο με το 50% του συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ για τον προσφερόμενο εξοπλισμό.

10.2.2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας

Για την απόδειξη των τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων οι προσφέροντες συνυποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» τα παρακάτω:

10.2.2.1 Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων

Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα στην εκτέλεση προμηθειών με την υποβολή στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» ενός καταλόγου (ΠΙΝΑΚΑΣ Π3) στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων (πριν την ημέρα της υποβολής των προσφορών) αντίστοιχων με την παρούσα Διακήρυξη ειδών, αναφέροντας για κάθε παράδοση τον παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, τη διάρκεια της παράδοσης, τη συμβατική αξία, τη συμμετοχή του στην προμήθεια (σε περίπτωση Ένωσης / κοινοπραξίας) κ.α.

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του αναδόχου της προμήθειας.

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτει το ζητούμενο από την Διακήρυξη προϊόν για χρονικό διάστημα μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τον κατάλογο παραδόσεων που έχει πραγματοποιήσει κατά το διάστημα που λειτουργεί. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 προτείνεται να έχει τη μορφή του ακόλουθου υποδείγματος:

30

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ Α/Α Πελάτης

(δημόσιος ή ιδιωτικός παραλήπτης)

31 Χώρα πελάτη

Σύντομη περιγραφή της προμήθειας

Ποσότητα Διάρκεια

εκτέλεσης προμήθειας (έναρξη - λήξη)

Συμβατική αξία προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ)

Παρούσα φάση

Ποσοστό συμμετοχής στην προμήθεια

Συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στην προμήθεια

Στοιχείο τεκμηρί ωσης

Συντήρηση

1

2

3

κτλ

- Στην στήλη «ΠΕΛΑΤΗΣ» να δοθούν τα πλήρη στοιχεία των πελατών (τηλέφωνα, φαξ, διευθύνσεις κλπ)

- Στην στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: οριστική παραλαβή / σε εξέλιξη.

- Στην στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: πιστοποιητικό δημόσιας αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής δημόσιας αρχής /

υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου αναδόχου ή προμηθευτή.

- Στην στήλη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» αναφέρεται αν τα μηχανήματα / ο εξοπλισμός συντηρούνται από έγκριτο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της

προμηθεύτριας εταιρείας.

Αν το ύψος του προϋπολογισμού είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στον κατάλογο να απεικονίζεται σε ευρώ, με βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Ο ως άνω κατάλογος θα πρέπει να υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Ως ελάχιστη απαίτηση τεκμηρίωσης των τεχνικών / επαγγελματικών ικανοτήτων του υποψηφίου θεωρείται ο προσφέρον να έχει παραδώσει ή/και εγκαταστήσει στα προηγούμενα τουλάχιστον τρία (3) έτη (πριν την ημέρα της υποβολής των προσφορών) ένα ίδιο ή παρεμφερές είδος εξοπλισμού με της παρούσας Διακήρυξης μηχανημάτων εξοπλισμού στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε., σε φορείς του δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή του ιδιωτικού τομέα.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά επιτρέπεται τα μεμονωμένα μέλη τους να καλύπτουν μερικώς τις απαιτήσεις για τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές / επαγγελματικές ικανότητες, χρειάζεται όμως αυτές να καλύπτονται συνολικά από την Ένωση / Κοινοπραξία.

10.2.2.2 Οργάνωση και εξοπλισμός του προσφέροντα. Ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει στοιχεία και παρουσιάζει το προφίλ της επιχείρησης του, ήτοι την επιχειρηματική δομή /οργανόγραμμα τους τομείς / εύρος δραστηριότητας, τα παραγόμενα προϊόντα ή/και υπηρεσίες, τις εμπορικές του επιδόσεις, περιγράφει τον τεχνικό εξοπλισμό και τα μέτρα που λαμβάνει για τη διασφάλιση της ποιότητας.

Επίσης, υποβάλλει περιγραφή της οργάνωσης της εταιρείας ότι αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης (service), τον διατιθέμενο τεχνικό εξοπλισμό, το τεχνικό προσωπικό που διαθέτει.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από διαγωνιζόμενο που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τότε στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται όλα τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 10.2.2.2. στοιχεία και για την επιχείρηση του κατασκευαστή των υπό προμήθεια ειδών.

10.2.2.3 Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί κατά την υποβολή της προσφοράς να υποβάλλει στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» εκτός των ανωτέρω στοιχείων και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την παράγραφο 10.2.2.2 του παρόντος άρθρου 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης, το οποίο τεκμηριώνει την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντα για την συγκεκριμένη προμήθεια, με ιδιαίτερη έμφαση σε πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα πιστοποίησης όπως π.χ. ΕΛΟΤ, ANSI, DIN, BSI, EN, ISO κλπ.

10.3 Δικαιολογητικά για την δάνεια εμπειρία

Αναφορικά με την τεκμηρίωση της τεχνικής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, είναι επιτρεπτή βάσει του κοινοτικού δικαίου (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, άρθρο 48 παρ. 3, και ΠΔ 60/2007, άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και άρθρο 46, παρ. 3 και 4) η προσφυγή ενός προσφέροντος στη δάνεια εμπειρία άλλου φορέα ασχέτως της νομικής μορφής των δεσμών του με αυτόν, και δεν είναι απαραίτητο να κρίνεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του υποψηφίου, η τεκμηρίωση της απαιτούμενης επάρκειας. Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος της δάνειας εμπειρίας στον παρόντα διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία των άλλων φορέων, συνοδευόμενα από τα κάτωθι έγγραφα:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας), η οποία θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο συμμετέχων καταστεί ανάδοχος, ο φορέας θα θέσει στη διάθεσή του, για όλη την καλυπτόμενη από τη σύμβαση χρονική περίοδο, τους πόρους και τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης.

Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία:

• την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του φορέα

• την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του συμμετέχοντα

• τον αριθμό της διακήρυξης

• το είδος και την έκταση των πόρων και μέσων που θα τεθούν στη διάθεση του συμμετέχοντα για την εκτέλεση της σύμβασης

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας), η οποία θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποβάλλων προσφορά πρόκειται όντως να κάνει χρήση των οποιασδήποτε φύσης μέσων που επικαλείται κατά την καλυπτόμενη από τη σύμβαση χρονική περίοδο.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των ανωτέρω, προκειμένου να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι του άρθρου 45, παρ.2 και άρθρου 46, παρ.3 του Π.Δ. 60/2007.

10.4 Ελλείψεις Δικαιολογητικών - Διευκρινίσεις

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό.

Μετά την υποβολή της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας.

32

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Άρθρο 11° - Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Επιτρέπεται η υποβολή prospectus τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 12° - Τρόπος υποβολής προσφορών

12.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και συμπληρωματικά στην Υπουργική Απόφαση 11389/23-3-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

12.2 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, όπου αυτός εφαρμόζεται), πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που εκδίδονται / συντάσσονται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

12.3 Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς.

Άρθρο 13° - Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

Με την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

13.1 Περιεχόμενα (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

13.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο10 της παρούσας σε μορφή pdf, σύμφωνα με τον Ν. 4155/2014 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και

33

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Συγκεκριμένα υποβάλλονται:

- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας Διακήρυξης.

- Τα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής που ζητούνται στο άρθρο 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, και συγκεκριμένα:

i. τα «ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», που αναφέρονται στην παράγραφο 10.1 του

άρθρου 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας.

ii. τα «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» για την κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής που αφορούν στη χρηματοοικονομική και τεχνική /επαγγελματική ικανότητα του Υποψηφίου και περιλαμβάνονται στην παράγραφο 10.2 του άρθρου 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας.

iii. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» (σε περίπτωση που την επικαλεστεί ο υποψήφιος) που αναφέρονται στην παράγραφο 10.3 του άρθρου 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας.

Επιπλέον των ανωτέρω, οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους αναλυτικό πίνακα περιεχομένων (ευρετήριο) με όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονται στον φάκελο.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, όπου αυτός εφαρμόζεται), πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

13.1.2 Τεχνική Προσφορά

Στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:

13.1.2.1 Τεχνική Προσφορά: Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

13.1.2.2 Οι τεχνικές προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες, δεόντως υπογεγραμμένες ψηφιακά και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις (τεχνικές, πληρότητας περιεχομένου, βεβαιώσεων κλπ) που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται με τον τρόπο που απαιτείται στο άρθρο 12 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης. Όλα τα τεχνικά στοιχεία θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή prospectus τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην αγγλική γλώσσα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκμηρίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού και στον τρόπο υλοποίησης της τεχνικής εξυπηρέτησης (service).

Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (π.χ. ανταλλακτικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κλπ) στον φάκελο τεχνικής προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.

13.1.2.3 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερομένων ΕΙΔΩΝ ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό προσωπικό ή για τις εγγυήσεις - καλύψεις χρονικές - λειτουργικές ή για σέρβις ή για ανταλλακτικά κλπ θα πρέπει απαραίτητα:

- Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του νομίμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης.

- Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.

34

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

13.1.2.4 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συναγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε με την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

13.1.2.5 Μαζί με την Τεχνική Προσφορά θα υποβληθούν από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τα εξής:

1) Πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς.

2) Πλήρη και λεπτομερή «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για κάθε προσφερόμενο ΕΙΔΟΣ και τον εξοπλισμό που το απαρτίζει.

3) Συμπληρωμένα τα Φύλλα Συμμόρφωσης (ΠΙΝΑΚΕΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» Π4Α-1 και Π4Β-1 ως Π4Α-2 και Π4Β-2).

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ των ΦΥΛΛΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αντίστοιχα α) θα απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας τη σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΑΠΑΝΤΗΣΗ με αναλυτική περιγραφή ή/ και ποσοτικά στοιχεία ιδίως στα σημεία εκείνα που αναγράφεται «να δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να δοθούν χαρακτηριστικά» κλπ ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Επιτροπή Διαγωνισμού και β) θα συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ όπου θα αναφέρει τη σελίδα / σελίδες της φακέλου τεχνικής προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και η τεκμηρίωση. Περισσότερες οδηγίες συμπλήρωσης του Φύλλου Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Απαιτήσεις και προς την Τεχνική Υποστήριξη δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας διακήρυξης.

4) Τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού, του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές στη μεθοδολογία εγκατάστασης, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ό,τι άλλο υλικό διαθέτει που τεκμηριώνει τη συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεις και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Τα κατατιθέμενα Prospectus θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

5) Έγγραφη δήλωση προς την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν τη χώρα προέλευσης και κατασκευής του εξοπλισμού που προσφέρουν, την επιχειρηματική μονάδα (το εργοστάσιο) που θα παραχθούν ως και τον τόπο εγκατάστασής του.

Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μια από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται.

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχειών της ανωτέρω παραγράφου που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ` αυτήν και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου προς την Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο θα κατασκευασθεί ο εξοπλισμός με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας κατασκευής (παραγωγής) των ειδών ούτε ο τόπος εγκατάστασής της που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

6) Τα ακόλουθα πιστοποιητικά (μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και νόμιμα επικυρωμένα):

Τα πιστοποιητικά σήματος CE (δήλωση συμμόρφωσης CE), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της Ε.Ε για κάθε ΕΙΔΟΣ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –πλην των έργων υποδομής και του μεταλλικού στεγάστρου- που προσφέρεται (σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων

35

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα) - μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα.

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

7) Πλήρη εγχειρίδια, με σαφείς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης / λειτουργίας (Operation Manual) και συντήρησης (Service and Maintenance Manual) των προσφερόμενων ΕΙΔΩΝ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο, στα ελληνικά (κατά προτίμηση) ή / και στα αγγλικά.

Επίσης, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση των ειδών τα ως άνω βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην ελληνική γλώσσα.

8) Έγγραφη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου προς την Αναθέτουσα Αρχή για τη δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση κάθε είδους για τουλάχιστον δέκα έτη (10) από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Στη βεβαίωση πρέπει να επισυνάπτεται και δήλωση δέσμευσης του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά) για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών και αναλώσιμων καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών στην Αναθέτουσα Αρχή ακόμα και στις περιπτώσεις α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή.

Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων.

Οι άνω έγγραφες βεβαιώσεις αποτελούν ουσιώδη απαίτηση της διακήρυξης για την ομαλή και απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία του εξοπλισμού.

Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων μικρότερη των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9) Λίστα (χωρίς τιμές) με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υλικά για τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού.

10) Έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για επισκευές και τακτική συντήρηση. Η εγγύηση θα καλύπτει την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, τη δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση του εξοπλισμού και την παροχή των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών .

Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν του ενός (1) έτους, η σχετική επιβεβαίωση θα γίνεται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού μητρικού οίκου και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του.

Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη του ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αναλυτικότερα:

Α. Στοιχεία εγγύησης καλής λειτουργίας :

Για το προτεινόμενο διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζει στην τεχνική προσφορά του, ο διαγωνιζόμενος εγγυάται τα ακόλουθα (απαιτήσεις της Α.Α.), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμιά αποζημίωση ή αμοιβή ή επιβάρυνση εκ μέρους της Α.Α.:

α. Την καλή και αποδοτική λειτουργία των υλικών του ΕΙΔΟΥΣ σε όλο το ως άνω προτεινόμενο χρονικό διάστημα και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας ή περιορισμό χιλιομέτρων. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη / εξαρτήματα του προσφερόμενου εξοπλισμού.

β. Ότι κατά το προτεινόμενο αυτό διάστημα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, και με δικές του δαπάνες, την τεχνική υποστήριξη κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων των απαραίτητων ρυθμίσεων και επισκευών κάθε μέρους ή ανταλλακτικού/ εξαρτήματος / οργάνου κλπ που θα παρουσιάσει βλάβη, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά. Οι υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού.

Η τεχνική υποστήριξη των υλικών ή μηχανημάτων του ΕΙΔΟΥΣ (εργασίες επισκευών, σύμφωνα, με την τεχνική προσφορά του), αλλά και η περιοδική συντήρηση, όπου και να εκτελούνται - επί τόπου ή στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΟΥ ή του προμηθευτή ή της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου

36

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

αντιπροσώπου ή συμβεβλημένου συνεργείου - θα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό και πρέπει να παρακολουθούνται από τεχνικό προσωπικό που θα υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ (2 άτομα τουλάχιστον), ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία στη επισκευή και συντήρηση τους.

Οι βλάβες θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου — αν αυτό είναι δυνατόν — είτε στο κεντρικό συνεργείο στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία εφ' όσον το μηχάνημα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα μεταφέρεται εκεί με έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας. Σ' αυτή την περίπτωση η μετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης της αδυναμίας κίνησης κλπ θα γίνεται εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση του υλικού ή μηχανήματος σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης,

γ. Ότι κατά την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο ΔΗΜΟΣ δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη που τυχόν παρουσιαστεί σε οπουδήποτε υλικό ή μηχάνημα του ΕΙΔΟΥΣ η οποία θα προέρχεται από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός μόνον της δαπάνης της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα βαρύνει την Α.Α. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί κάθε συγκεκριμένο είδος και η θέση ή ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας του.

Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος δίδει εργοστασιακή εγγύηση για τα υπό προμήθεια υλικά ή μηχανήματα του ΕΙΔΟΥΣ και για χρονικό διάστημα σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του, με έναρξη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού,

Κατά το προτεινόμενο αυτό διάστημα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, σύμφωνα με την εγγύηση (guarantee) του κατασκευαστή (εργοστασιακή εγγύηση), και με δικές του δαπάνες, την άμεση αντικατάσταση κάθε μέρους ή ανταλλακτικού / εξαρτήματος / οργάνου κλπ που θα παρουσιάσει μη επισκευάσιμη βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή αστοχίας υλικού ή κακής κατασκευής. Στα ως άνω περιλαμβάνεται και η πιθανή εμφάνιση στρέβλωσης ή ρήγματος του πλαισίου των μηχανημάτων των ΕΙΔΩΝ 1 και 2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Οι υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού.

Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις μερών ή/και ανταλλακτικών θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου - αν αυτό είναι δυνατόν — είτε στο κεντρικό συνεργείο στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία εφ' όσον το μηχάνημα είναι δυνατόν να κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα μεταφέρεται εκεί με έξοδα της προμηθεύτριας εταιρίας. Σ' αυτή την περίπτωση η μετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης της αδυναμίας κίνησης κλπ θα γίνεται εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ήμερες από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση εάν ο προμηθευτής, μέσα στην συμβατική περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας και μέσα στα αντιστοίχως οριζόμενα ως άνω χρονικά όρια, δεν δεχθεί ή δεν πραγματοποιήσει την αποκατάσταση της βλάβης ή δεν τηρήσει γενικά τις υποχρεώσεις των ανωτέρω εδαφίων, τότε τις ενέργειες αυτές μπορεί να τις κάνει ο ΔΗΜΟΣ σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΔΗΜΟΣ μπορεί να εισπράξει την εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση ο ΔΗΜΟΣ έχει από τον Νόμο αναμφισβήτητο δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση ή πλήρη αντικατάσταση του ελαττωματικού υλικού ή μηχανήματος, σύμφωνα με την εγγύηση που έχει δοθεί από την κατασκευάστρια Εταιρεία (εάν αυτή είναι και ο προσφέρων προμηθευτής), είτε από τον προμηθευτή.

Προσφορά στην οποία δηλώνονται προφερόμενες υπηρεσίες λιγότερες των απαιτούμενων ή/και διάστημα αποκατάστασης βλάβης μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επομένη της έγγραφης ζήτησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

Β. Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης (planned maintenance) κατά την περίοδο εγγύησης καλής Λειτουργίας

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλλει πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης για κάθε ένα προφερόμενο υλικό ή μηχάνημα (μεταφρασμένο στα Ελληνικά), εφόσον τέτοιο πρόγραμμα προβλέπεται από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο, όπου θα αναφέρονται με σαφήνεια τα διαστήματα μεταξύ των περιοδικών συντηρήσεων (τακτικών σέρβις) και ο αριθμός τους, και οι εργασίες συντήρησης που περιλαμβάνονται σε κάθε ένα σέρβις με τις απαραίτητες εργατοώρες, τα αναγκαία αντίστοιχα ανταλλακτικά και αναλώσιμα με ονομασία / κωδικούς και ποσότητες εκάστου, Οποιαδήποτε εμφάνιση τιμής στο σημείο αυτό (ανταλλακτικού, εργασίας, αναλωσίμου κλπ) οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Τα παραπάνω θα δοθούν για όλο το χρονικό διάστημα της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

11) Έγγραφη δήλωση για τη διάρκεια του χρόνου πλήρους συντήρησης - επισκευής, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για τα προσφερόμενα είδη.

Η περίοδος αυτή θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, να ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.

Στην ανωτέρω δήλωση, ο προμηθευτής υποχρεούται να επισυνάψει έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου του/των κατασκευαστικού/κών οίκου/κων των προσφερόμενων υλικών ή μηχανημάτων (με επίσημη

37

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

μετάφραση - επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για τη διάθεση ανταλλακτικών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα που δηλώνει ο προμηθευτής και για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στον ΔΗΜΟ σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων.

Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζομένων να αναλάβουν δέσμευση για εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης των 10 ετών και το στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί προς όφελός τους.

Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος κάλυψης με ανταλλακτικά μικρότερη των δέκα (10) ετών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

12) Έγγραφη δήλωση όπου οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναφέρουν τον τρόπο που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και πως θα αντιμετωπίζουν τα θέματα συντήρησης και επισκευής των ειδών, από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να περιγράψουν το πρόγραμμα απαραίτητης συντήρησης – service με αναφορά π.χ. στις περιοδικές συντηρήσεις, τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρέχουν για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες για επισκευές / τακτική συντήρηση κατά περίπτωση του εξοπλισμού, των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλώσιμων ως και τον χρόνο ανταπόκρισης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, αναφέροντας τη διαδικασία αντιμετώπισής της ως και τα τεχνικά και άλλα μέσα που διαθέτουν για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει διαθέσιμο στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και εξουσιοδότηση από το μητρικό (κατασκευαστικό) οίκο για τη συντήρηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού, όσο και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στην Αναθέτουσα Αρχή όποιου ανταλλακτικού και αναλώσιμου υλικού χρειαστεί για τον εξοπλισμό, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Αναθέτουσας Αρχής

Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ορίζεται στις δέκα (10) μέρες, η προσφορά μικρότερου χρόνου, που είναι στην ευχέρεια του υποψηφίου, θα αξιολογηθεί με μεγαλύτερη βαθμολογία.

Τα παραπάνω στοιχεία εντάσσονται στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales service) και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους των υποψηφίων και πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν.

13) Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης: προσδιορισμός περιεχομένου εκπαίδευσης (σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται για το προσφερόμενο ΕΙΔΟΣ στα «Φύλλα συμμόρφωσης προς την τεχνική υποστήριξη» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ) για κάθε ομάδα εκπαιδευομένων, προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό υλικό και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων, στην ελληνική γλώσσα.

Η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Για να τεκμηριώσει τα άνω ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει ότι μπορεί να διαθέσει στην Ελλάδα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ.). Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει στον παρόντα φάκελο τεχνικής προσφοράς του να υπάρχει έγγραφο του μητρικού οίκου ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευμένο προσωπικό στην ελληνική γλώσσα και με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο. Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο πέντε (5) ημέρες, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά σε κάθε επιμέρους είδος.

Η εκπαίδευση του προσωπικού του ΔΗΜΟΥ αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.

To προς εκπαίδευση προσωπικό (Μηχανικός, χειριστές, οδηγοί, συντηρητές κλπ, 2 άτομα τουλάχιστον) θα υποδειχθεί από τον ΔΗΜΟ και η εκπαίδευση θα αφορά σε όλα χα θέματα λειτουργιών, χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων και περιοδικής συντήρησης (service) των υλικών ή μηχανημάτων που προσφέρει και ειδικότερα θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

• Εξοικείωση με τα μηχανήματα και την ονοματολογία.

• Οδήγηση των μηχανημάτων.

• Χειρισμό των μηχανημάτων.

• Καθημερινό έλεγχο.

• Περιοδική συντήρηση.

• Συνιστώμενα Λιπαντικά.

• Προετοιμασία για μακρόχρονη αποθήκευση

38

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Η εκπαίδευση θα γίνει στους χώρους εγκατάστασης του εξοπλισμού ή στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΟΥ ή/και στις εγκαταστάσεις του αναδόχου (κεντρική αντιπροσωπεία ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εργοστάσιο κατασκευής της προμήθειας κλπ) όλα δε τα έξοδα που θα προκύψουν από τις υποχρεώσεις αυτές βαρύνον αποκλειστικά τον ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί μέσα στην περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την οριστική παραλαβή.

Είναι επιθυμητό και βαθμολογείται υπέρ του προσφέροντος, εάν προσφερθεί η επανάληψη εν λόγω προγράμματος και μέσα στην περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εάν αυτό ζητηθεί από την Α.Α..

14) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης (όπου απαιτείται) του εξοπλισμού, που ανέρχεται, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 24 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας, σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

15) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο εξοπλισμός / τα συστήματα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή τους.

16) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο που τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

13.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

13.3.1 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

13.3.2 Μαζί με την Οικονομική Προσφορά υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf, συμπληρωμένοι και ψηφιακά υπογεγραμμένοι οι πίνακες «Οικονομικής Προσφοράς» (Πίνακες Π5-1 ως Π5-2, Παραρτήματος Δ). Επίσης, υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και αναλωσίμων για κάθε ΕΙΔΟΣ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που προσφέρει.

13.3.3 Προσφορές γίνονται δεκτές για όλα ή για ένα μόνο από τα δύο (2) δημοπρατούμενα ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που αναφέρονται στον Πίνακα Π1 του άρθρου 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης.

Άρθρο 14° - Τιμές προσφορών - Νόμισμα

14.1 Όλες οι οικονομικές προφορές υποβάλλονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα του εκάστοτε είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών ή παρακράτηση κυριότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρους ως προς τον τρόπο πληρωμής του διαγωνιζόμενου από την Αναθέτουσα Αρχή.

Όλες οι τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ και το σύνολο της αξίας των προσφερόμενων ειδών ν' αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

14.2 Η «τιμή μονάδας» κάθε ΕΙΔΟΥΣ (στο ΕΙΔΟΣ 2 και των τμημάτων που το απαρτίζουν) περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του προμηθευτή που αφορούν για κάθε ΕΙΔΟΣ τα εξής:

i. Προμήθεια, μεταφορά από τη μονάδα παραγωγής / κατασκευής ως το σημείο παράδοσης / εγκατάστασης του εξοπλισμού, ανταλλακτικών - παρελκόμενων (όπου απαιτούνται) που περιλαμβάνει το εκάστοτε ΕΙΔΟΣ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, εκτελωνισμένου - ελεύθερου κάθε δασμού, φόρου ή τέλους.

ii. Έλεγχος δοκιμής και θέση σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού του ΕΙΔΟΥΣ, όπου απαιτείται.

39

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

iii. Δαπάνες έκδοσης εγγυητικών επιστολών και λοιπά χρηματοοικονομικά κόστη.

iv. Ασφάλιση κάθε ΕΙΔΟΥΣ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ μέχρι την οριστική παραλαβή όλων των τμημάτων που

το απαρτίζουν (όπου υπάρχουν).

v. Όλες τις υπέρ τρίτων εισφορές, κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται

από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ.

vi. Επίδειξη χειρισμού και εκπαίδευση προσωπικού στους τόπους εγκατάστασης των ΕΙΔΩΝ, σύμφωνα

με τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης.

vii. Παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή προληπτικών ελέγχων (όπου απαιτούνται) για την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι κρατήσεις της παραγράφου 14.3. του άρθρου 14 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

14.3 Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

Ι. Οι τιμές των προς προμήθεια ΕΙΔΩΝ εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και δίνονται ανά προσφερόμενο ΕΙΔΟΣ (συμπεριλαμβανομένου του επιμέρους εξοπλισμού που ενδεχομένως το απαρτίζει, όπως στο ΕΙΔΟΣ 2). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο φόρος εισοδήματος (4%) και η υπέρ τρίτων κράτηση (0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και την επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%), εκτός από τον ΦΠΑ, για την παράδοση των ΕΙΔΩΝ, ελεύθερων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, πλήρως εγκατεστημένων και συνδεδεμένων με κάθε δίκτυο, όπου απαιτείται, σε κατάσταση άριστης λειτουργίας και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του Άρθρου 14 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και τους «Ειδικούς όρους» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας διακήρυξης.

ΙΙ. Για τη σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ως άνω φόρου 4% και της κράτησης 0,10%) χωρίς ΦΠΑ.

ΙΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

ΙV Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου ΕΙΔΟΥΣ και όχι στις τιμές των τμημάτων που το απαρτίζουν (στο ΕΙΔΟΣ 2).

V. Προσφορά που δίνει τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ για συγκριμένο ΕΙΔΟΣ ή/και τον επιμέρους εξοπλισμό που το απαρτίζει (στο ΕΙΔΟΣ 2) μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ που αναφέρεται στον «ΠΙΝΑΚΑ Π2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ» στο άρθρο 3 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.

14.4. Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτής, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

14.5. Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 του ΠΔ 60/2007) σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παραγωγή των προϊόντων, την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο παραγωγής και την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.

14.6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων στην οικονομική του προσφορά τιμών, ο δε υποψήφιος υποχρεούται να τα παρέχει. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να θεωρήσει ότι οι παραπάνω πίνακες του παρόντος άρθρου δεν συντάχθηκαν σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και ότι η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την απορρίψει στο σύνολο της. Η ευθύνη για την ακρίβεια των αναφερομένων τιμών και την τεκμηρίωσή τους βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο προμηθευτή.

14.7 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις

Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή

40

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.

Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα Πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

Άρθρο 15° - Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμιά αλλαγή, για πέντε (5) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Στο έγγραφο αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς, σύμφωνα με τον Ν. 2672/98 (Α' 290) και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση.

Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή, αν υποβλήθηκε μέσα στο ως άνω δεκαήμερο διάστημα με τηλεομοιοτυπία, εφόσον όμως στη συνέχεια κατατεθεί στην Υπηρεσία, εντός 5ημέρου από τη λήξη της δεκαήμερης αυτής προθεσμίας, έγγραφο όμοιο με αυτό που εστάλη με την τηλεομοιοτυπία, το οποίο φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα.

Άρθρο 16° - Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική

41

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Άρθρο 17° - Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών

17.1 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Συγκεκριμένα, μέσα από το σύστημα ιδίως:

▪ Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

▪ Η επιτροπή διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

▪ Η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

▪ Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών

▪ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

17.2 Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης

Για την ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

• Η τιμή.

• Η κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.

• Τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού.

• Ο χρόνος παράδοσης σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας του εξοπλισμού.

• Η διάρκεια παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας.

• Η εκπαίδευση του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής.

• Η εξυπηρέτηση και η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση εκ μέρους του προμηθευτή (χρόνος ανταπόκρισης για παροχή τεχνικής υποστήριξης, η ποιότητα / περιεχόμενο της εξυπηρέτησης).

• Η επάρκεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων και ο χρόνος παράδοσής τους

• Η διάρκεια (η διαθεσιμότητα) παροχής πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τις καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις όρους της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που κατά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς ή υστερούν σε σχέση με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.

17.3 Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

17.3.1 Μεθοδολογία αξιολόγησης

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης των προσφορών κατατάσσονται στην Ομάδα Α Κριτηρίων «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» και την Ομάδα Β Κριτηρίων «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» που αναφέρονται στο άρθρο Γ4. «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Γ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» της παρούσας διακήρυξης αναλυτικά για κάθε υπό προμήθεια ΕΙΔΟΣ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των Ομάδων Κριτηρίων. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι ποσοστιαία 100 βαθμοί. Η συνολική βαθμολογία κάθε Ομάδας Κριτηρίων καθορίζεται στους 50 βαθμούς για την περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιμέρους στοιχείων της Ομάδας Κριτηρίων. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι 40 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.

42

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Η συνολική βαθμολογία κάθε Ομάδας Κριτηρίων σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της Ομάδας, ο οποίος για την Ομάδα Α Τεχνικές Απαιτήσεις ορίζεται ίσος με 70% και για την Ομάδα Β Τεχνική Υποστήριξη ίσος με 30%.

Η γενική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου προσδιορίζεται από τον τύπο:

ΓΒ = 0,7*Βαθμός Α ομάδας + 0,3*Βαθμός Β ομάδας

όπου:

ΓΒ: γενική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου

Βαθμός Α ομάδας, Βαθμός Β ομάδας: οι επιμέρους βαθμολογίες της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου, στην Α και Β Ομάδα Κριτηρίων αντίστοιχα.

17.3.2 Βαθμολόγηση στοιχείων της Ομάδας Β ́ Κριτηρίων «Τεχνική Υποστήριξη»

Σχετικά με τη βαθμολόγηση των παρακάτω στοιχείων της Ομάδα Β ́ Κριτηρίων επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν καλύτερες παροχές από αυτές που ορίζονται για κάθε ΕΙΔΟΣ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ, άρθρου Γ3. Σε αυτήν την περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν μεγαλύτερη βαθμολόγηση στα συγκεκριμένα κριτήρια, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς τους.

Τα στοιχεία που μπορούν να βαθμολογηθούν καλύτερα, εφόσον υπερκαλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής είναι:

1) ΠΑΡΑΔΟΣΗ και εγκατάσταση του εξοπλισμού (σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου

24 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α)

2) Διάρκεια ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ μεγαλύτερη από 12 μήνες από την

οριστική παραλαβή των ΕΙΔΩΝ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,

3) Διάρκεια ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προσωπικού μεγαλύτερη από πέντε (5) μέρες,

4) Διάρκεια δέσμευσης για εξασφάλιση ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ και ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών από την οριστική παραλαβή

5) Η εξυπηρέτηση και η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση: ο χρόνος ανταπόκρισης για παροχή τεχνικής υποστήριξης για την αποκατάσταση λειτουργίας μικρότερος των 10 ημερών, το περιεχόμενο / η ποιότητα των υπηρεσιών εξυπηρέτησης (service) εντός εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. διαδικασία αντιμετώπισης βλαβών - τεχνική εξυπηρέτηση μέσω κινητών συνεργείων, τεχνικά και άλλα μέσα που θα διατεθούν για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης της λειτουργίας κτλ)

6) Διάρκεια χρόνου πλήρους συντήρησης - επισκευής, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για τα προσφερόμενα ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Η περίοδος αυτή θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την προτεινόμενη από το διαγωνιζόμενο περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας να ανέρχεται τουλάχιστον σε δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.

17.3.3 Η μη βαθμολόγηση επιμέρους στοιχείου των Ομάδων Α και Β Κριτηρίων επί τεχνικά αποδεκτών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή.

17.4 Ολοκλήρωση αξιολόγησης – ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης - ελέγχου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού υπολογίζει τις ανηγμένες τιμές ΑΤ των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε συγκριτικό πίνακα με φθίνουσα σειρά του ΑΤ, λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα πάνω.

Η συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς και η γενική βαθμολογία προσδιορίζουν την ανηγμένη τιμή προσφοράς σύμφωνα με τον τύπο:

AT

= OΠ ΓB

όπου:

ΑΤ: ανηγμένη τιμή προσφοράς

ΓΒ: γενική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης

ΟΠ: συνολική οικονομική προσφορά

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή.

43

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της «Γενικής βαθμολογίας τεχνικής προσφοράς (ΓΒ)» και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη «Γενική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς».

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών (ίση γενική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς) διενεργείται κλήρωση παρουσία των εκπροσώπων εκείνων που υπέβαλαν τις αντίστοιχες προσφορές.

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος του έργου ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα.

Άρθρο 18° - Απόρριψη προσφορών

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται προσφορά που:

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,

2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση

που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.

3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της

παρούσας.

4. Αφορά ποσοτικά μόνον σε μέρος του εξοπλισμού που απαρτίζει ένα υπό προμήθεια ΕΙΔΟΣ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 «Αντικείμενο του διαγωνισμού» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης.

5. Παρουσιάζει, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, ή δεν καλύπτει πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

6. Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

7. Παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων

προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.

8. Διαπιστώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των ΕΙΔΩΝ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Δεν παρουσιάζει με σαφήνεια τη συνολική προσφερόμενη τιμή, ή / και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο της συνολικής προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της προσφοράς πλην του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς ή δεν είναι σωστά συμπληρωμένοι οι πίνακες των οικονομικών προσφορών.

10. Η προσφορά παρουσιάζει αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης.

11. Η οικονομική προσφορά δεν φέρει την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του

εκπροσώπου του.

12. Η οικονομική προσφορά είναι μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

13. Η οικονομική προσφορά θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών.

14. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007

και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού επαρκή αιτιολόγησή της.

15. Ορίζει χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην

παρούσα διακήρυξη.

16. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος του προβλεπόμενου στην παρούσα διακήρυξη.

17. Ο συμμετέχον στο διαγωνισμό δεν υποβάλλει τα αιτούμενα διευκρινιστικά στοιχεία εντός του

οριζόμενου χρόνου.

Άρθρο 19° - Ανάδειξη μειοδότη– Δικαιολογητικά κατακύρωσης - Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» - Δικαίωμα ματαίωσης / επανάληψης του διαγωνισμού

19.1 Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη

44

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝHΣΟΥ ΜHΛΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει μέσω του Συστήματος, σε μορφή pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, επί ποινή αποκλεισμού.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Μετά την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, όπου αυτός εφαρμόζεται) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 19.2 του παρόντος άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καλείται ο υποψήφιος με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις παραπάνω περιπτώσεις όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις ή ο υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, Ακολούθως, ο ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά τα κατωτέρω οριζόμενα δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια ως άνω διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και υπογραφής σύμβασης. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύμβαση.

19.2 Δικαιολογητικά κατακύρωσης

19.2.1 Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού οφείλει να υποβάλλει στον φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα ακόλουθα δικαιολογητικά και έγγραφα.

19.2.2 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους.

19.2.3 Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχον&t