ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2014

Ο ∆ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων 
υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2014 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να 
προσκοµίσουν την οικονοµική τους προσφορά. Η προµήθεια αφορά σε αναλώσιµα υλικά 
µηχανογράφησης για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Μήλου. 
 
Οι φάκελοι της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένοι και θα υποβληθούν στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου Μήλου έως την Tρίτη 18/03/2014 και ώρα 13:30. 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε την ενημέρωση πατώντας εδώ