Προσληψη προσωπικου με συμβαση εργασιας ιδιωτικου δικαιου ορισμενου χρονου ειδικοτητας ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                                          Μήλος, 18/06/2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ                                                     Α.Π.: 175


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας

ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ.

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 08/2012 απόφαση του Δ.Σ της, έχει την πρόθεση να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ΕΝΟΣ (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για τη δομή «Παιδικός Σταθμός Δήμου Μήλου» για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και τη χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

ΕΝΑ (1)

ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ Ή ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ Ή ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:

-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ Ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ή ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΤΟΥ Ν.1346/83 Ή ΑΛΛΟΣ ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  3. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν. 2647/1998 άρθρο 4. παρ 5).
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας
  6. Εκκαθαριστικό έτους 2011
  7. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ, 84800 τηλ: 22873 – 60123) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος

κ. Βουτσιλάκου Άννα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης (δηλ. από 19/06/2012 έως και 25/06/2012).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ