ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΛΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.)

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου που εδρεύει  στο Δήμο Μήλου για τη δομή «Παιδικός Σταθμός Δήμου Μήλου» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):  (Βλ. ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν εως την 02/02/2012, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου, Δημαρχείο Μήλου –Ν. Κυκλάδων –Ν. Μήλος, απευθύνοντάς την υπόψιν κ Νίνου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 2287360122).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                           Μήλος  22-11-2011
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ                      Αριθμ. Πρωτ.: 167Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2012

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.)
Έχοντας υπόψη:
1.    Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.
3.    Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008.
4.    Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5.    Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
6.    Την υπ' αριθμ. 34/21-12-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου  Μήλου.
7.    Την υπ' αριθμ.12726/12/2011  απόφαση έγκρισης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
8.    Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ:0.8363/οικ.3.1434/29-4-2010 (ΦΕΚ 556/τ.Β΄/29-4-2010) σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών ανά νομό για το δήμο Μήλου  περιόδου 2011 – 2012 κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 757/24-5-2011 πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.9.    Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ: 1.8010/οικ.3.1413/14-6-2011 (ΦΕΚ1230/τ.Β΄/14-6-2011), τροποποιητική της υπ’ αριθ. ΚΥΑ : 0.8363/οικ. 3.1434/29-4-2010.
10.    Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ1611 /τ.Β΄/4-10-2010 σύστασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου.
11.    Την από 17-01-2012 βεβαίωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου για την ύπαρξη πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου που εδρεύει  στο Δήμο Μήλου για τη δομή «Παιδικός Σταθμός Δήμου Μήλου» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός θέσης:    101

Υπηρεσία:   Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου (για την υλοποίηση της δομής «Παιδικός Σταθμός Δήμου Μήλου»

Έδρα υπηρεσίας:    Δήμος

Ειδικότητα: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2012,με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης αν το πρόγραμμα συνεχιστεί. 

Αριθμός ατόμων:    1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης :    101

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

(1)    Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Μήλου  όπου υλοποιείται το πρόγραμμα  (Α' βαθμός εντοπιότητας).
(2)    Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων του Νομού Κυκλάδων (Β' βαθμός εντοπιότητας).
(3)    Έπονται οι οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της χώρας (Γ΄βαθμός εντοπιότητας).


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου, Δημαρχείο Μήλου –Ν. Κυκλάδων –Ν. Μήλος, απευθύνοντάς την υπόψιν κ Νίνου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 2287360122).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μήλου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «13-01-2011», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις• και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).Ο πρόεδρος της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου

Mωραίτης Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

 
                                                               Μήλος  22-11-2011
                                    Αριθμ. Πρωτ.: 167

                                          
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
                                 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.)

      
Έχοντας υπόψη:

1.    Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.
3.    Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008.
4.    Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5.    Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
6.    Την υπ' αριθμ. 34/21-12-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου  Μήλου.
7.    Την υπ' αριθμ.12726/12/2011  απόφαση έγκρισης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
8.    Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ:0.8363/οικ.3.1434/29-4-2010 (ΦΕΚ 556/τ.Β΄/29-4-2010) σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών ανά νομό για το δήμο Μήλου  περιόδου 2011 – 2012 κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 757/24-5-2011 πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.9.    Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ: 1.8010/οικ.3.1413/14-6-2011 (ΦΕΚ1230/τ.Β΄/14-6-2011), τροποποιητική της υπ’ αριθ. ΚΥΑ : 0.8363/οικ. 3.1434/29-4-2010.
10.    Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ1611 /τ.Β΄/4-10-2010 σύστασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου.
11.    Την από 17-01-2012 βεβαίωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου για την ύπαρξη πιστώσεων.


Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου που εδρεύει  στο Δήμο Μήλου για τη δομή «Παιδικός Σταθμός Δήμου Μήλου» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης    Υπηρεσία    Έδρα υπηρε
σίας    Ειδικότητα    Διάρκεια σύμβασης    Αριθμός
ατόμων
101    Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου
 (για την υλοποίηση της δομής
 «Παιδικός Σταθμός Δήμου Μήλου»    Δήμος
    ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
    Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-8-2012,
 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης αν το πρόγραμμα συνεχιστεί.    1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης    Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα101    
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

(1)    Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Μήλου  όπου υλοποιείται το πρόγραμμα  (Α' βαθμός εντοπιότητας).
(2)    Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων του Νομού Κυκλάδων (Β' βαθμός εντοπιότητας).
(3)    Έπονται οι οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της χώρας (Γ΄βαθμός εντοπιότητας).


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου, Δημαρχείο Μήλου –Ν. Κυκλάδων –Ν. Μήλος, απευθύνοντάς την υπόψιν κ Νίνου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 2287360122).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μήλου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «13-01-2011», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις• και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).Ο πρόεδρος της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου


Mωραίτης Δημήτριος