ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ με αρμοδιότητες την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή όλων των εγγράφων των παρακάτω υπηρεσιών:

- Γραφείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
- Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών πλην του Γραφείου Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
- Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, πλην της υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων
- Τμήματος ΚΕΠ
- Τμήματος Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
- Αυτοτελούς Τμήματος Δόμησης

ΤΟΥΡΛΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ

zampeta 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ με αρμοδιότητες την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή όλων των εγγράφων των παρακάτω υπηρεσιών:
- Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
- Γραφείου Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
- Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας - Πρόνοιας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
- Γραφείου Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου 


ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ - ΨΑΘΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 sofiaaaa