Δήμος Μήλου

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μήλου, Δαμουλάκης Γεράσιμος διακηρύσσει δημόσιο

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια  «ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ»σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με Α.Π. 1778 απόφασης Δημάρχου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη πατώντας εδώ. 

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Μήλου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ MHΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α)Τις διατάξεις:

του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

  • της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  • του άρθρου 133 του Ν.4270/2014
  • την υπ’ αριθμόν 1566/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου
  • την αριθ. 23 / 2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών

Εργασία

Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία εκστρατείας ενημέρωσης των κατοίκων της Μήλου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή και η ευαισθητοποίησή τους για ενεργή συμμετοχή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 ΕΥΡΩ.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική διακύρηξη πατήστε εδώ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Μήλου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την ανάθεση της εργασίας ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ για το έτος 2015 του Δήμου Μήλου με απ΄ ευθείας ανάθεση με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης (3.499,35 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Οι φάκελοι της οικονομικής  πρότασης πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Παρασκευή 27/03/2015 και ώρα 14:00.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση παρακαλώ πατήστε εδώ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - EKΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια σκυροδέματος για την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους πρόταση για το κόστος της προμήθειας.

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 05.000,00 € με το Φ.Π.Α.

 

Οι οικονομικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Μήλου έως την Παρασκευή 20/03/2015 και ώρα 10:00 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Μήλου. 

Για την αναλυτική ενημέρωση παρακαλώ πατήστε εδώ. 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015 και παρακαλούνται και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους πρόταση.

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 4.000,00€ με το Φ.Π.Α.

 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Τρίτη 24/03/2015 και ώρα 14:00.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση παρακαλώ πατήστε εδώ. 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια σάκων απορριμμάτων για το έτος 2015 και παρακαλούνται και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους πρόταση.

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 2.000,00€ με το Φ.Π.Α.

 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Τρίτη 24/03/2015 και ώρα 14:00.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση παρακαλώ πατήστε εδώ. 

Ο ιατρικός σας φάκελος