Δήμος Μήλου

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟ:

Χ.Α.∆.Α. ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΣΗ «ΦΥΡΛΙΓΚΟΣ» ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ Ν ∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

A.Π. 2111/18-04-16

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

(Τύπος Β)

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

2

Περισσότερα...

Ο ιατρικός σας φάκελος