Δήμος Μήλου

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Με το άρθρο 24 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ Α' 234/23-10-2014) δόθηκε παράταση στη δυνατότητα ρύθμισης και καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους, που είχε αρχικά χορηγηθεί με το άρθρο 51 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93 /14-4-2014) και που η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 14/08/2014, ως εξής:

 

Περισσότερα...

ENHMEΡΩΣΗ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην Προμήθεια αδειών χρήσης officeγια τους υπολογιστές του Δήμου Μήλου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους πρόταση για το Κόστος της προμήθειας.

 

Οι οικονομικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Μήλου έως την Τετάρτη 19/11/2014 και ώρα 13:10.

Περισσότερα...

Για να διαβάσετε την απόφαση 174-2014 που αφορά την επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων παρακαλώ πατήσε εδώ. 

Για να κατεβάσετε την απόφαση 165-2014 που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ παρακαλώ πατήστε εδώ. 

Σας παρακαλούμε όπως τη 10η του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα της εβδομάδας  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00, προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω

ΘΕΜΑ 1 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ WINDOWS».
ΘΕΜΑ 2 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ».
ΘΕΜΑ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
ΘΕΜΑ 4 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ.
ΘΕΜΑ 5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.
ΘΕΜΑ 6 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΘΕΜΑ 7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΙΑΦΕΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ ΜΗΛΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΦΑΓΕΙΟ).
ΘΕΜΑ 8 ΟΡΙΣΜΟΣ Â ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014.
ΘΕΜΑ 9 ΕΓΚΡΙΣΗ Â  ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Â  ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Â  ΓΙΑ   ΥΠΑΓΩΓΗ Â ΣΕ Â ΡΥΘΜΙΣΗ Â ΒΑΣΕΙ Â ΤΟΥ Ν.4257/2014.
ΘΕΜΑ 10 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΩΡΕΩΝ).
ΘΕΜΑ 11 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ.
ΘΕΜΑ 12 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.
ΘΕΜΑ 13 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ & ΤΡΟΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 179

Ο Δήμαρχος Μήλου

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2.Το άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006), περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

3.Την υπ' αριθμ. 43 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. 30565/06-08-2014.

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2256/Β/11-09-2013), όπου περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5.Την υπ’ αριθ. 129/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου με θέμα: «εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου».

6.Την υπ’ αριθ. 130/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου με θέμα: «εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής».

7.Την με αριθ. 177/2014 Απόφαση Δημάρχου, με Α.Π. 6669/31-10-2014 περί ορισμού Αντιδημάρχων.

8.Την υπ’ αριθ. 154/2014 απόφαση ορισμού υπαλλήλων του Δήμου Μήλου για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

9.Την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Περισσότερα...

Ο ιατρικός σας φάκελος