Δήμος Μήλου

Ανακοινώνεται ότι την 13/06/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα από 10.00π.μ. έως

11.15π.μ. θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου,

φανερός , προφορικός , πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος

αιγιαλού...

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Περισσότερα...

Διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Μήλου σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μήλου.

Περισσότερα...

Διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια χημικού υλικού για το  Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Μήλου σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μήλου.   

Περισσότερα...

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016, ώρα 9.00 π.μ.
για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:
την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή κτιρίου Θηλέων ΤΚ Μήλου»

Περισσότερα...

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟ:

Χ.Α.∆.Α. ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΣΗ «ΦΥΡΛΙΓΚΟΣ» ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ Ν ∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

A.Π. 2111/18-04-16

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

(Τύπος Β)

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

2

Περισσότερα...

Ο ιατρικός σας φάκελος