Δήμος Μήλου

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016, ώρα 9.00 π.μ.
για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:
την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή κτιρίου Θηλέων ΤΚ Μήλου»

Περισσότερα...

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟ:

Χ.Α.∆.Α. ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΣΗ «ΦΥΡΛΙΓΚΟΣ» ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ Ν ∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

A.Π. 2111/18-04-16

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

(Τύπος Β)

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

2

Περισσότερα...

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ

Περισσότερα...

Ο ιατρικός σας φάκελος