Δήμος Μήλου

Σας παρακαλούμε όπως τη 02η του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα της εβδομάδας  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00, προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης, με θέμα:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ο Δήμαρχος Μήλου σας ενημερώνει για τη διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης ανά κωδικό

έως 1.200,00 TEΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 10.6253.

έως 2.797,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 20.6253.

έως 1.700,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 25.6253.

έως 2.000,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  για τον κωδ. 30.6253.

έως 800,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  για τον κωδ. 70.6253.

 

Οι φάκελοι της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένοι και θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Παρασκευή 26/09/2014  και ώρα 14:00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική ενημέρωση πατώντας εδώ. 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 152

Ο Δήμαρχος Μήλου

 

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.    Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Μήλου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν δύο (2) Αντιδήμαρχοι.

5.    Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2256/Β/11-09-2013).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. ορίζει την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Τούρλου Ζαμπέτα του Μενελάου καθ’ ύλην και κατά τόπο Αντιδήμαρχο του Δήμου Μήλου, χωρίς αντιμισθία, με θητεία από 01/09/2014 μέχρι 31/08/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.    Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

2.    Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

3.    Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

4.    Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

5.    Γραφείου Προϋπολογισμού / Οικονομικής Διαχείρισης

6.    Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

7.    Γραφείου Ταμείου

8.    Τμήματος ΚΕΠ

9.    Τμήματος Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων

10.Αυτοτελούς Τμήματος Δόμησης.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.  

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Τούρλου Ζαμπέτα του Μενελάου.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μήλου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

Σας παρακαλούμε όπως την 01η του μήνα IOYΛIOY 2014, ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ και ώρα 15.00, προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Παρακαλώ πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους ώστε να έχετε πρόσβασεις στις διακηρύξεις για δημοπρασίες των παρακάτω παραλιών

 

Παλαιοχώρι Ανατολικό Τμήμα Περίληψη

Παλαιοχώρι Ανατολικό Τμήμα Αναλυτικα

------------------------------------------------------------

Παλαιοχώρι Κεντρικό Τμήμα Περίληψη

Παλαιοχώρι Κεντρικό Τμήμα Αναλυτικά

------------------------------------------------------------

Φυροπόταμος Περίληψη

Φυροπόταμος Αναλυτικά

 

Παρακαλώ πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους ώστε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία

Περίληψη δημοπρασίας Φυριπλάκας

Διακήρυξη δημοπρασίας Φυριπλάκας

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Κεντρικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Κεντρικό Τμήμα

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Δυτικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Δυτικό Τμήμα

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Ανατολικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Ανατολικό Τμήμα

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αχιβαδόλιμνη Ανατολικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αχιβαδόλιμνη Ανατολικό Τμήμα

------------------

Ο ιατρικός σας φάκελος