Δήμος Μήλου

Σας παρακαλούμε όπως τη 16η του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00, προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014»

ΘΕΜΑ 2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗNΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014»

ΘΕΜΑ 3

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ» ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.87196/12-11-2014 (ΑΔΑ: 7ΥΠ4ΟΡ1Ι-ΚΘΨ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 4

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ».

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άδειες Χρήσης και Εκτέλεσης Έργων αξιοποίησης των Υδάτων

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Δήμο Μήλου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταθέσετε άδεια χρήσης νερού είναι η εγγραφή της υδροληψίας στο (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) Ε.Μ.Σ.Υ.

Η εγγραφή στο ΕΜΣΥ μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2014 θα επιβαρύνεται με  πρόστιμο 100 ευρώ.

Η αίτηση για άδεια χρήσης ύδατος από υφιστάμενο έργο μπορεί να κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2015. Χρήστης-ες που χρησιμοποιούν νερό από υδροληψία (πηγάδι, γεώτρηση, πηγή, ποτάμι κ.λ.π)   χωρίς άδεια χρήσης ύδατος (ακόμα και αν η χρήση είναι περιοδική και περιορισμένη)  θα επιβαρύνονται με πρόστιμο 1.000 -2.000 ευρώ.

* Για όσες άδειες χρήσης ύδατος έχουν εκδοθείμετά τις 20 Δεκεμβρίου 2005 ανεξάρτητα αν είναι σε ισχύ ή όχι:

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στρατευσίμων Κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997) για  παρουσίαση στις Στρατολογικές Υπηρεσίες προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (Δ.Α.)

 

1.-Σας γνωρίζουμε ότι από 02-01-2015 μέχρι 31-03-2015, υποχρεούστε να υποβάλλετε Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κάτα τόπους ΚΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2-Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας εκτός  των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και διαμένουν σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, μπορούν προς διευκόλυνση τους να προσέλθουν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κάτα τόπους ΚΕΠ.

Περισσότερα...

           ETHNOS

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                   

        ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ                                                                                           

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 23ης/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

   Στη Μήλο σήμερα, 21/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μήλου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6949/17-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 δημοτικών συμβούλων και 5 προέδρων τοπικών και δημοτικών συμβουλίων παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση οι :

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη :

α) Τις Διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4014/2011 και

β) την υπ. Αριθμ. 189/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

ανακοινώνουμε

ότι κατατέθηκε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, προς το σκοπό της δωρεάς και χωρίς αντάλαγμα, η μελετη «Μελέτη λιμενικών έργων για επέκταση προβλήτας Αδάμαντα» που εκπονήθηκε από την μελετήτρια Λιμενικών έργων Ζωγράφου Καλοτίνα, με ΑΜ. 12436 μελετητή Δημοσίων Έργων του ΥΠΑΑΜΕΔΙ/ΔΝΣΗ Δ15, με πτυχίο Β τάξης στην κατηγορία 11 (Λιμενικές Μελέτες) και έδρα την Αθήνα Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 12 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11524 και αφορά την μελέτη των αναγκαίων τεχνικών λιμενικών έργων για την επέκταση της υφιστάμενης προβλήτας του Λιμένα Αδάμαντα.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ Â και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησης.

Μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας, οι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν, θα διαβιβαστούν προς την Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Δ.Λ.Τ ΜΗΛΟΥ

 ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Με το άρθρο 24 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ Α' 234/23-10-2014) δόθηκε παράταση στη δυνατότητα ρύθμισης και καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους, που είχε αρχικά χορηγηθεί με το άρθρο 51 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93 /14-4-2014) και που η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 14/08/2014, ως εξής:

 

Περισσότερα...

Ο ιατρικός σας φάκελος