Δήμος Μήλου

Σας παρακαλούμε όπως τη 17η του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα της εβδομάδας  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00, προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Έχοντας υπόψη:

     1.Τις διατάξεις του άρθρου 67 και του άρθρου 70  του ΠΔ 28/80

     2.Τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ 1 του Ν. 3463/06

     3.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

     4.Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011

     5.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής    Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

     6.υπ΄αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

     7.Την ανάγκη ανάδειξης μελών του νέου ΔΣ του ΔΛΤΜ ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ΠΔ.28/80.

     8. Την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου 143/2014

Γνωστοποιούμε ότι  την ΤΕΤΑΡΤΗ Â 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ώρα  13.00μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων  Δήμου Μήλου θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των μελών του νέου ΔΣ του ΔΛΤΜ για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2014:

           1.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

           2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

           3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

           4. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΠΑΖΩΝ

           5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

           6. ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

           7. ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

           8. ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Την επιτροπή που θα διενεργήσει την κλήρωση απαρτίζουν οι υπάλληλοι του Δήμου Μήλου:

1)Κολιαράκη Μαρία, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2)Κάτρη Κωνσταντίνα, ΠΕ ΔΙΟΙΚ./ΟΙΚΟΝ. και

3)Τασιόπουλος Μάρκος, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του ΔΛΤΜ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μήλου.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΔΛΤΜ

 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σας παρακαλούμε όπως τη 02η του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα της εβδομάδας  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00, προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης, με θέμα:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ο Δήμαρχος Μήλου σας ενημερώνει για τη διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης ανά κωδικό

έως 1.200,00 TEΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 10.6253.

έως 2.797,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 20.6253.

έως 1.700,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για τον κωδ. 25.6253.

έως 2.000,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  για τον κωδ. 30.6253.

έως 800,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  για τον κωδ. 70.6253.

 

Οι φάκελοι της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένοι και θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Παρασκευή 26/09/2014  και ώρα 14:00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική ενημέρωση πατώντας εδώ. 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 152

Ο Δήμαρχος Μήλου

 

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.    Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Μήλου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν δύο (2) Αντιδήμαρχοι.

5.    Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2256/Β/11-09-2013).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. ορίζει την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Τούρλου Ζαμπέτα του Μενελάου καθ’ ύλην και κατά τόπο Αντιδήμαρχο του Δήμου Μήλου, χωρίς αντιμισθία, με θητεία από 01/09/2014 μέχρι 31/08/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.    Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

2.    Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

3.    Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

4.    Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

5.    Γραφείου Προϋπολογισμού / Οικονομικής Διαχείρισης

6.    Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

7.    Γραφείου Ταμείου

8.    Τμήματος ΚΕΠ

9.    Τμήματος Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων

10.Αυτοτελούς Τμήματος Δόμησης.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.  

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Τούρλου Ζαμπέτα του Μενελάου.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μήλου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

Σας παρακαλούμε όπως την 01η του μήνα IOYΛIOY 2014, ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ και ώρα 15.00, προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ο ιατρικός σας φάκελος