Δήμος Μήλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ΠΔ 96/2007 «Δημοσίευση Προγράμματος ψηφοφορίας ».

2.Τις διατάξεις του Π.Δ.26/2012, (ΦΕΚ 57Α/15-03-2012), «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών».

3.Την με Α.Π. 2236/333/09-01-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, με την οποία καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

4.Την με Α.Π. 3961/421/13-01-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, με την οποία έγινε συμπλήρωση της απόφασης καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

5.Την υπ΄αριθμ. 5465/515/15-01-2015 προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων για την ανακήρυξη των συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ

1.Την 25η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή, θα διεξαχθεί ψηφοφορία, για την ανάδειξη τεσσάρων Αντιπροσώπων (Βουλευτών) στο Εθνικό Κοινοβούλιο.

2.Η ψηφοφορία θα αρχίσει από την ώρα 07:00 έως την ώρα 19:00.

3. Â Στην περιφέρεια του Δήμου Μήλου, καθορίστηκαν με τις αριθ. 2236/333/09-01-2015 και 3961/421/13-01-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων τα ακόλουθα Εκλογικά Τμήματα και τα αντίστοιχα καταστήματα ψηφοφορίας: 

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα εκλογικά τμήματα της Τοπικής Κοινότητας Τρυπητής μεταφέρθηκαν στο κτήριο του Ενιαίου Επαγγελματικού Λυκείου Μήλου (ΕΠΑΛ Βολαδάκια) λόγω ακαταλληλότητας του κτηρίου της τέως Κοινότητας Τρυπητής

(περιορισμένος χώρος, αδυναμία πρόσβασης ΑΜΕΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερμούπολη 15-1-2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθ.πρωτ. 5465/515

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις :

α. Των παρ.1 και 2 του άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/τ.Α)

β. Του Π.Δ. 173/2014 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 277/τ.Α)

γ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 4/2013 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις  γενικές βουλευτικές εκλογές» (ΦΕΚ 10/τ.Α)

2. Την αριθ. 1 από 10-1-2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου  με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σε αυτήν εξήντα επτά (67) υποψήφιοι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας Κυκλάδων για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 όπως διορθώθηκε  με την αριθ. 3 από 12-1-2015 απόφαση του ίδιοι δικαστηρίου

3. Την αριθ. 4  από 14-1-2015 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σε αυτήν δεκαέξι (16) συνδυασμοί υποψηφίων βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Κυκλάδων καθώς και οι υποψήφιοι βουλευτές επικρατείας κάθε κόμματος για τις ανωτέρω εκλογές.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ 

  1. Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 ανακηρύχθηκαν για την εκλογική περιφέρεια Κυκλάδων :

Α. Οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών  κομμάτων :

Περισσότερα...

Σας παρακαλούμε όπως τη 16η του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00, προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014»

ΘΕΜΑ 2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗNΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014»

ΘΕΜΑ 3

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ» ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.87196/12-11-2014 (ΑΔΑ: 7ΥΠ4ΟΡ1Ι-ΚΘΨ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 4

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ».

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άδειες Χρήσης και Εκτέλεσης Έργων αξιοποίησης των Υδάτων

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Δήμο Μήλου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταθέσετε άδεια χρήσης νερού είναι η εγγραφή της υδροληψίας στο (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) Ε.Μ.Σ.Υ.

Η εγγραφή στο ΕΜΣΥ μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2014 θα επιβαρύνεται με  πρόστιμο 100 ευρώ.

Η αίτηση για άδεια χρήσης ύδατος από υφιστάμενο έργο μπορεί να κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2015. Χρήστης-ες που χρησιμοποιούν νερό από υδροληψία (πηγάδι, γεώτρηση, πηγή, ποτάμι κ.λ.π)   χωρίς άδεια χρήσης ύδατος (ακόμα και αν η χρήση είναι περιοδική και περιορισμένη)  θα επιβαρύνονται με πρόστιμο 1.000 -2.000 ευρώ.

* Για όσες άδειες χρήσης ύδατος έχουν εκδοθείμετά τις 20 Δεκεμβρίου 2005 ανεξάρτητα αν είναι σε ισχύ ή όχι:

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στρατευσίμων Κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997) για  παρουσίαση στις Στρατολογικές Υπηρεσίες προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (Δ.Α.)

 

1.-Σας γνωρίζουμε ότι από 02-01-2015 μέχρι 31-03-2015, υποχρεούστε να υποβάλλετε Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κάτα τόπους ΚΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2-Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας εκτός  των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και διαμένουν σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, μπορούν προς διευκόλυνση τους να προσέλθουν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κάτα τόπους ΚΕΠ.

Περισσότερα...

Ο ιατρικός σας φάκελος